KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:59
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 393.563.137 219.888.735
Satışların Maliyeti
11 -341.477.615 -181.270.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.085.522 38.618.629
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 2.352.849 80.163
BRÜT KAR (ZARAR)
54.438.371 38.698.792
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.028.310 -7.651.975
Pazarlama Giderleri
12 -23.603.210 -9.913.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -1.240.285 -985.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.301.439 3.143.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.499.744 -450.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.368.261 22.840.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.251.438 3.916.741
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -112.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -12.614.293 -7.059.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.005.406 19.586.270
Finansman Gelirleri
15 1.954.828 781.735
Finansman Giderleri
15 -13.178.345 -4.509.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
781.889 15.858.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.027.373 386.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -43.968 -85.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.071.341 471.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.809.262 16.245.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.809.262 16.245.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.809.262 16.245.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,04180000 0,37490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.605.099 28.886.811
Dönem Karı (Zararı)
1.809.262 16.245.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.809.262 16.245.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.609.437 12.853.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.732.991 5.339.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-70.820 121.256
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -70.820 121.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.068.117 2.937.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.436.186 766.125
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.631.931 2.171.452
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.820 -10.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.198.917 -560.593
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.14.15 -5.840.084 -5.026.713
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.14.15 10.039.001 4.466.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.528.340 -1.561.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.352.849 -80.163
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.352.849 -80.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12.614.293 7.059.024
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12.614.293 7.059.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.027.373 -386.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.679 -4.510
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.679 -4.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.043.780 5.500.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.816.758 -2.859.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.116.888 -397.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.699.870 -2.462.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.914 94.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.914 94.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.314.821 -249.700
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.784.799 -2.053.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-337.571 -689.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.547.929 13.287.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.700.703 2.843.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.847.226 10.443.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
662.030 945.057
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-707.371 -1.587.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.283.505 -1.386.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.043.741 4.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.239.764 -1.391.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.625.081 34.598.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-729.690 -1.500.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
749.672 -4.211.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.162.927 -19.710.661
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.127.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.678 80.378
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.678 80.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.784.108 -4.443.777
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.484.950 -3.578.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.299.158 -864.789
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.280
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-29.042
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-29.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-14.309.004 -20.373.978
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-14.309.004 -20.373.978
Alınan Faiz
5.840.083 5.026.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.232.356 -13.082.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.085.328 14.217.550
Kredilerden Nakit Girişleri
117.195.273 11.403.232
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.890.055 2.814.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.878.605 -10.547.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.878.605 -10.547.473
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-664.630 -666.807
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -13.103.785
Ödenen Faiz
-6.309.737 -2.982.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.535.670 -3.906.574
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.093.535 72.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.442.135 -3.834.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.172.004 22.875.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.729.869 19.041.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31.729.869 43.172.004
Ticari Alacaklar
265.636.953 206.668.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 215.656.323 164.076.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
49.980.630 42.592.481
Diğer Alacaklar
147.394.022 116.345.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 147.316.375 116.277.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.647 68.733
Stoklar
4 136.783.124 107.468.303
Canlı Varlıklar
36.142.200 30.004.552
Peşin Ödenmiş Giderler
4.680.248 4.342.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.680.248 4.342.677
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.403.552 1.421.602
Diğer Dönen Varlıklar
16.351.409 3.307.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.351.409 3.307.669
ARA TOPLAM
640.121.377 512.731.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.121.377 512.731.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.265.488 4.265.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 470.826.422 508.579.395
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
37.139.280 37.120.000
Maddi Duran Varlıklar
7 763.657.613 767.009.263
Arazi ve Arsalar
333.420.980 333.420.980
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.532.652 13.532.652
Binalar
121.876.091 123.038.820
Tesis, Makine ve Cihazlar
279.289.885 283.603.931
Taşıtlar
1.612.939 1.738.570
Mobilya ve Demirbaşlar
12.003.896 11.674.310
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.921.170 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.721.787 3.697.557
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.484.623 4.750.420
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.484.623 4.750.420
Peşin Ödenmiş Giderler
1.096.734 1.067.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.096.734 1.067.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.286.191.947 1.326.489.811
TOPLAM VARLIKLAR
1.926.313.324 1.839.221.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.975.040 29.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.975.040 29.000.000
Banka Kredileri
8 117.975.040 29.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.280.563 88.026.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.280.563 88.026.026
Banka Kredileri
8 19.167.031 86.881.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.113.532 1.144.414
Diğer Finansal Yükümlülükler
17.038.247 14.148.192
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 17.038.247 14.148.192
Ticari Borçlar
297.631.706 231.732.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.018.028 37.317.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 245.613.678 194.415.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.585.622 5.340.792
Diğer Borçlar
65.763.716 7.996.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 44.707.927 3.237.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.055.789 4.759.311
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
665.432 323.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
665.432 323.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.505.699 1.356.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.252.334 1.102.785
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 253.365 253.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.066 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.066 4.345
ARA TOPLAM
528.462.091 377.927.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.462.091 377.927.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.644.714 36.072.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.644.714 36.072.518
Banka Kredileri
8 33.462.719 33.041.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.181.995 3.031.176
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.186.006 53.264.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.186.006 53.264.858
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 68.130.481 69.214.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.961.201 158.551.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
690.423.292 536.479.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.235.890.032 1.302.741.547
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
738.732.985 757.344.477
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
476.179.357 481.012.937
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 497.724.867 502.507.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.545.510 -21.494.449
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
259.209.534 272.987.446
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.344.094 3.344.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.002.059 31.296.639
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
36.002.059 31.296.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.437.028 56.451.815
Yasal Yedekler
10 62.437.028 56.451.815
Diğer Özkaynak Payları
-1.188.924 -1.188.924
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.703.069 231.533.145
Net Dönem Karı veya Zararı
1.809.262 146.909.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.235.890.032 1.302.741.547
TOPLAM KAYNAKLAR
1.926.313.324 1.839.221.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 -1.783.387 49.491.256 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.280.589 -1.280.589 -371.228 -1.651.817 96.971.147 -95.319.330 1.651.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 16.245.011 16.245.011 17.176.935 17.176.935
Dönem Karı (Zararı)
16.245.011 16.245.011 16.245.011 16.245.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 0 931.924 931.924
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.l 6.960.559 -78.732.899 -78.732.899 -71.772.340 -71.772.340
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 199.298.366 -16.360.145 182.938.221 146.538.478 1.707.271 331.183.970 17.472.150 -1.783.387 56.451.815 0 226.772.754 16.245.011 243.017.765 726.736.866 726.736.866
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 502.507.386 -21.494.449 481.012.937 272.987.446 3.344.094 757.344.477 31.296.639 -1.188.924 56.451.815 231.533.145 146.909.842 378.442.987 1.302.741.547 1.302.741.547
Transferler
-4.782.519 -1.706.069 -1.706.069 153.398.430 -146.909.842 6.488.588
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.061 -51.061 -7.579.017 -7.630.078 4.705.420 1.809.262 1.809.262 -1.115.396 -1.115.396
Dönem Karı (Zararı)
1.809.262 1.809.262 1.809.262 1.809.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.061 -51.061 -7.579.017 -7.630.078 4.705.420 -2.924.658 -2.924.658
Kar Payları
3.ii.l 5.985.213 -68.004.096 -68.004.096 -62.018.883 -62.018.883
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.492.826 -4.492.826 775.590 775.590 -3.717.236 -3.717.236
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 497.724.867 -21.545.510 476.179.357 259.209.534 3.344.094 738.732.985 36.002.059 -1.188.924 62.437.028 317.703.069 1.809.262 319.512.331 1.235.890.032 1.235.890.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.809.262 16.245.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.630.078 -1.305.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.827 -817.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.579.017 -651.208
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -2.267.189 -826.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 -5.311.828 174.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.766 163.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 12.766 163.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.705.420 2.237.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.705.420 2.237.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 4.705.420 2.237.238
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.924.658 931.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.115.396 17.176.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.115.396 17.176.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026888


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.392 Değişim: -0,14% Hacim : 6.349 Mio.TL Son veri saati : 10:53
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.391
15,9418 Değişim: 0,25%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9669
Açılış: 15,9021
16,7643 Değişim: 0,04%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,40 Değişim: 0,32%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 932,05
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.