KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.03.2019 - 16:08
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
29/03/2019
Saati
11:00
Adresi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. N 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205
Gündem
1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının ve katılımcı listesinin imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2018 yılı bilançosunun görüşülmesi, 2018 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve karar alınması, 4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. 2018 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 8. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2019 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 10. Çalışanlara Banka'nın 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2018 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış olan Bankanın genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergesinde gerçekleştirilen değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması, 15. Dilek ve öneriler kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                           6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu, A.O.S. 55. Sok. N2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2019, Cuma günü saat 11:00'de toplantıya çağrılmaktadır.
 
Bankamızın 2018 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. N 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
 
Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1.    Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının ve katılımcı listesinin imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2.    Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması,
3.    Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2018 yılı bilançosunun görüşülmesi, 2018 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve karar alınması,
4.    Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
5.    2018 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.    Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7.    Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
8.    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi
9.    Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2019 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
10.  Çalışanlara Banka'nın 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11.  Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2018 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12.  Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.  Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14.  28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış olan Bankanın genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergesinde gerçekleştirilen değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması, 
15.  Dilek ve öneriler kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746323


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5872 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8039 Değişim: 0,21%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.505,58 Değişim: 0,85%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.