KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

07.09.2023 - 19:13
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X İlgili politikalar oluşturulmuş web sitemize eklenmiştir. https://www.parsan.com/tr/index.php/yonetimin-kisa-mesaji/ https://www.parsan.com/tr/index.php/onceliklerimiz-ve-stratejilerimiz/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili politikalar oluşturulmuş web sitemize eklenmiştir. https://www.parsan.com/tr/index.php/cevre-politikasi/ https://www.parsan.com/tr/index.php/enerji-politikasi/ https://www.parsan.com/tr/index.php/parsan-calisma-sartlari-ve/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite yapılanmasının henüz yeni olması nedeniyle şimdilik hedefler belirlenmiş olup henüz kamuya duyurulmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Komite oluşturulmuş olup görev dağılımı şirket içerisinde yazılı hale getirilmiştir. Kontroller devam ettiği için kamuya duyurulmamıştır
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışma komitesi belirlenmiş olup raporlama çalışması devam etmektedir. Yönetim Kurulu'na bu dönem içinde raporlama henüz yapılmamıştır
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Eylem Planları oluşturulmuş olup çalışmalar devam ettiği için henüz kamuya duyurulmamıştır
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Veri toplama çalışmaları devam ediyor.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Veri toplama çalışmaları devam ediyor. Tamamlandıktan sonra Türkçe ve İngilizce olarak tüm ilgili taraflarımızla paylaşılacaktır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Parsan Sürdürülebilirlik Raporu'nun aşamaları devam etmektedir.2023 sonuna kadar tüm sürecin tamamlanması hedeflenmektedir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmektedir.Bu çalışmalar kapsamında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışması yürütülmektedir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar devam etmektedir. 2022 raporu için üst komite kararı doğrultusunda doğrulanmış rapor olarak 2023 yılı içerisinde kamuya paylaşılması hedeflenmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Parsan 2007’den beri ISO 14001 belgesine sahiptir. Çevre konularında devlet tarafından da (izin belgeleri) ayrıca denetlenmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında eylem planları ve programları için altyapı çalışması devam etmektedir. https://www.parsan.com/tr/index.php/cevre-ve-enerji-yonetimi/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporu çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma çevresel verileride içermekte olup, rapor tamamlandığında kamu ile paylaşılması hedeflenmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunda konu görüşme aşamasındadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunda konu görüşme aşamasındadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik konusu Tedarik Zinciri El Kitabı haline getirildikten sonra web sitemizde paylaşılacaktır. Sürdürülebilirlik çalışmalarında tedarik zincirinde sürdürülebilirlik konusu çalışma grubu ile ele alınıp konu geliştirilmektedir. https://www.parsan.com/tr/index.php/tedarik-zincir-yonetimi-politikasi/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Danışman destekli çalışma devam etmekte olup 2021 raporu hazırdır. 2022 raporu ise Kasım ayına kadar yayınlanacaktır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Tesis içinde elektirk , ısı ve buhar üretimi yoktur.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyeti gereği karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyeti gereği karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Uygulanmamaktadır. Faaliyeti gereği karbon vergisi sistemine dahil değildir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası mevcut olup Web sitesine eklenmiştir. https://www.parsan.com/tr/index.php/parsan-calisma-sartlari-ve/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası ve Kurumsal Sorumluluk Politikası mevcut olup Web sitesine eklenmiştir. https://www.parsan.com/tr/index.php/parsan-calisma-sartlari-ve/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. https://www.parsan.com/tr/index.php/sorumlu-tedarik/ https://www.parsan.com/tr/index.php/etik-uyum/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası ve Kurumsal Sorumluluk Politikası mevcut olup Web sitesine eklenmiştir. https://www.parsan.com/tr/index.php/parsan-calisma-sartlari-ve/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Tazminat uygulamaları yasalarına uygun şekilde yapılmaktadır. Çalışan memnuniyeti için şirket uygulamaları mevcut olup, takibi ve raporlamaları yapılmaktadır https://www.parsan.com/tr/index.php/insan-kaynaklari-politikamiz/ https://www.parsan.com/tr/index.php/insan-kaynaklari-uygulamalarimiz/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Parsan Şikâyet talimatı geçerlidir. Şikâyet kutuları fabrikanın çeşitli yerlerinde mevcuttur. Ayrıca etik şikayetler mail ortamında şirket ortak mailine yapılabilmektedir. İK tarafından yapılan incelemeler sonrası konu direkt Üst Yönetime intikal ettirilmektedir. https://www.parsan.com/tr/index.php/calisanlarin-memnuniyeti/
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. https://www.parsan.com/tr/index.php/calisanlarin-memnuniyeti/
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Parsan web sitesinde mevcuttur. https://www.parsan.com/tr/index.php/isg-politikamiz/ https://www.parsan.com/tr/index.php/is-sagligi-ve-guvenligi-calismalarimiz/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kurum içerisinde açıklanmaktadır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X "PARSAN KVKK Aydınlatma Metni web sitemizde duyurulmuştur. " https://www.parsan.com/tr/index.php/kvkk-aydinlatma-metni/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik İlke ve Davranış Kuralları Yönetmeliği web sitesinde paylaşılmıştır. https://www.parsan.com/tr/index.php/etik-uyum/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Toplumsal yatırım ve Sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalar web sistesinde yayınlanmaktadır. https://www.parsan.com/tr/index.php/burslar/ https://www.parsan.com/tr/index.php/okullar/
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Eğitim ihtiyaçları, ÇSY politikaları ve uygulamaları belirlenmiş olup Çevre ve İSG eğitimleri tüm çalışanlarımıza verilmektedir. Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili de çalışanlarımıza eğitim verilmesi planlanmaktadır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Parsan ISO 10002 belgeli bir kuruluştur. Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet İşleme politikası mevcuttur. Müşteri şikayetleri ve 8D problem çözme aktiviteleri Kalite Bölümü tarafından koordine edilmektedir. İlgili politika web sitesinde mevcuttur https://www.parsan.com/tr/index.php/kalite-politikamiz/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporlamasında bu husus açıklanacaktır. UNGC konusu henüz görüşülüyor. Kurumsal Sorumluluk politikasında kurumsal ilkelerimiz mevcuttur. https://www.parsan.com/tr/index.php/kurumsal-sorumluluk-politikasi/
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Bu konuda henüz çalışma yapılmamıştır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Bu çalışma kapsamında ilgili tüm taraflarla önceliklendirme çalıştayları yapılarak görüşleri alınmıştır. Çalışmanın detayları sürdürülebilirlik raporunda yer alacaktır. Ana başlıklar web sistesinde yayınlanmıştır. https://www.parsan.com/tr/index.php/onceliklerimiz-ve-stratejilerimiz/
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yıllık eğitim verilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192835


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 0,00% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2432 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1590 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0580 Değişim: 0,15%
Düşük 34,9771 20.05.2024 Yüksek 35,1381
Açılış: 35,0069
2.521,77 Değişim: 0,84%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.529,55
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.