" />

KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 - 16:37
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL (Otuz milyon Türk Lirası) 'den 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5. Ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
14 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve Temenniler,
21 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2021 tarihinde, saat 15:30'da, Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve E-90726395-431.03-00065960104 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Temmuz 2021 Tarihli ve 10365 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.
Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.
Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 12.562.608,317 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 12562608,317 adet paydan, itibari değeri 6.225.279,847 TL sermayesine tekabül eden 6.225.279,847 adet payın asaleten, 6.337.328,47 TL sermayesine tekabül eden 6.337.328,47 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket‘in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 15:30'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.
Bu sırada şirket pay sahiplerinden Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin yetkilisi (Beşiktaş 11. Noterliğinin 15 Ocak 2021 tarih 813 yevmiye nolu imza sirküleri sunarak) olduğunu belirten Erdem Demirtürk (TC: ) saat 15.34'te, toplantı yapılan salonun kapıların kapanmasından ve hazirun cetvelinin hazırlanmasından ve çıktısının alınarak imza aşamasına geçilmesinden sonra toplantıya geldi ve toplantıya katılmak istediğini beyan etti. Bununla birlikte, ilgili yasal mevzuat uyarınca usulüne uygun hazırlanmış bir yetki belgesi sunmadı.
Bu konuda karar vermek üzere toplantı divan başkanlığının kurulması beklendi.
Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini ve yetki belgesini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanması engellediğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu, toplantıya devam edilmesi halinde, toplantı ve alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespiti için tarafından dava açılacağını belirtmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak bu beyanın doğru olmadığını, zira ilgili şahıs geldiğinde zaten hazirun cetvelinin hazırlanmış ve sistemden çıktısının alınarak imza prosedürüne geçildiğini, bu hususun kayıtlarla sabit olduğunu beyan etti.
Bakanlık Temsilcisi de ilgili şahsın Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin temsilcisi olduğunu beyan eden Erdem Demirtürk'ün toplantıya alınamayacağını, herhangi bir yetki belgesi sunulmadığını tavsiye ve beyan etti.
1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN söz alarak, toplantı başkanı olmasına ilişkin önerge sundu.
Bu sırada pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde olumlu oy kullanacağını belirtmiştir.
Toplantı Başkanlığı'na Naci Tamer ÖZERDEN'in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Zeynep AYGÜL tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin EFE görevlendirmiştir.
Toplantı başkanı ve divanı, şirket pay sahiplerinden Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin yetkilisi olduğunu belirten Erdem Demirtürk adlı kişinin saat 15.34'te, hazirun cetvelinin hazırlanmasından ve çıktısının alınmasından, imza sürecinin başlamasında sonra gelmesi ve ayrıca ilgili yasal mevzuat uyarınca usulüne uygun hazırlanmış bir yetki belgesi sunmadığından kendisinin alınmamasına karar verdi.
Bakanlık temsilcisi de dahil bu konuda tutanak tutularak Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin yetkilisi olduğunu belirten Erdem Demirtürk adlı kişiye elden tebliğ edildi.
2- Toplantı başkanı, 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını önermiştir. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde yönetim kurulu faaliyet raporu ile alakalı beyanları olduğunu belirtti. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten aşağıdaki beyanlarda bulundu:
"Halka açık anonim şirketler Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri yanında Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine de uymak zorundadır. Nitekim denetçi firma faaliyet raporuna ilişkin denetim raporunda bu hususa atıfta bulunarak firmanın TTK 514 ve 516 maddelerine uymakla da yükümlü bulunduğuna da atıfta bulunmuştur.
Bu kapsamda halka açık olsa dahi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TTK 516. Maddesinin 3 fıkrasında atıfta bulunulan yönetmeliğe uygun olmalıdır.
28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş 2020 yılı faaliyet raporunda aşağıdaki eksiklik ve hatalar tespit edilmiştir
Anılan Yönetmeliğin 7. Maddesinde yıllık faaliyet raporunun bölümlerinin neler olacağı sayılmıştır. Özerden Plastik firmasının 2020 yılı yıllık faaliyet raporunda Yönetmelikte sayılan bölümler bulunmamakta olup ayrı bölüm olarak ele alınması gereken hususlar başka bölümlerin altında karmaşık bir şekilde bir alt paragraf olarak yer almaktadır. Örneğin Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi ve Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları birer bölüm olması gerekirken "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Bilgiler" bölümünde alt başlık halinde yer almaktadır.
Faaliyet raporunda Yönetmeliğin 11. Maddesinin ç bendi gereğince verilmesi gereken "Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler" bulunmamaktadır.
"Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 12. Maddesine göre faaliyet raporunun ana bölümlerinden olan " Finansal Durum" bölümünde
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
gibi alt başlıkların bulunması gerekli iken Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2020 yılı Faaliyet Raporunda bu bölümde yalnızca bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara yer verilmiş yönetim organının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin hiçbir analiz ve değerlendirmesi raporda yer almadığı gibi planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, stratejik hedefler karşısındaki şirketin durumu vb. hususlarda raporda yer bulamamıştır.
Bu bölümde ayrıntısına girilmesi gereken Borç/öz kaynak oranına vb değerlendirmelere sığ bir şekilde Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi bölümünde değinilmiştir."
Beyanların dinlenmesini takiben Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin öneri toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını belirtti. 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
3- Toplantı başkanı, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı öneride bulundu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını belirtti. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını belirtti. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
4- Şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Finansal Tablolar'ın (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını belirtti. Finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların 41.377.380,95 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427,05adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi. Finansal tablolar müzakere edildi ve oylanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde finansal tablolar ile alakalı beyanları olduğunu belirtti. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten aşağıdaki beyanlarda bulundu:
"Finansal borçlar (kısa ve uzun vadeli) % 8,85 ( 43.058.305.-TL'den 46.866.925.-TL'ye) oranında artarken finansman giderleri % 48,93 oranında artmaktadır.
Finansman giderlerindeki artışın bir bölümünün finansman kaynaklı kambiyo zararlarından kaynaklandığı (2019 yılında 3.424.987.-TL iken 2020 yılında % 72,47 oranında artış göstererek 5.907.039.-TL'ye yükselmiştir) kabul edilse dahi ödenen faiz tutarı 5.194.768.-TL'den 6.929.934.-TL'ye yükselerek % 33,40 oranında artış göstermektedir.
Firma 2020 yılında 19.756.168.-TL borç öderken 20.038.472.-TL borç alıyor bu şartlar altında faiz giderlerindeki artışa neden olan etkenler nelerdir?
Firmanın yabancı para varlık ve yükümlülük pozisyonu arasındaki fark 14.340.292.-TL'dir. Bu farkın ihracat ile ithalat arasında ihracat lehine olan fazlalık nedeniyle sübvanse edilebileceği düşünülse dahi döviz kuru riskini azaltmak amacıyla neden hiçbir hedge yöntemine başvurulmamıştır. Nitekim sadece kambiyo kaynaklı finansman zararı 5.907.039.-TL seviyesindedir."
Beyanların dinlenmesini takiben Finansal Tablolar toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 adet oy asalete ve 35.059.927 adet oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olarak olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
5- Toplantı Başkanı, 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten finansal tabloların ve bununla alakalı maddelerin görüşülmesinin TTK 420. Maddesi gereğince 1 (bir) ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, gündemin 4 ncü maddesi olan finansal tabloların görüşülmesine ilişkin maddenin görüşülmesi esnasında bu itiraz, süresinde yapılmadığından söz konusu usul ve yasaya aykırı itirazın dikkate alınmamasına ve toplantının devamına karar verdi.
Bakanlık temsilcisi de bu durumu aynen tasdik etti.
Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve aynı yönetim kurulunda yer alanlar birbirlerinin ibralarında da oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu üyelerinden Naci Tamer ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrası görüşüldü. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde kendi paylarından doğan oy hakları için olumlu oy kullanacağını belirtti. Oylamaya geçildi ve Naci Tamer ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrasına toplantıya katılanların, oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinden Ebru ÖZERDEN 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrası görüşüldü. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde kendi paylarından doğan oy hakları için olumlu oy kullanacağını belirtti. Oylamaya geçildi ve Ebru ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinden Sedat BERBER 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı dolayı ibrası görüşüldü. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde kendi paylarından doğan oy hakları için olumlu oy kullanacağını belirtti. Oylamaya geçildi ve Sedat BERBER'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrasına toplantıya katılanların , oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinden Canan ÖZERDEN 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı dolayı ibrası görüşüldü. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde kendi paylarından doğan oy hakları için olumlu oy kullanacağını belirtti. Oylamaya geçildi ve Canan ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrasına toplantıya katılanların, oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Nadi ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı dolayı ibrası görüşüldü. Şirket paydaşlarından Mustafa Karanis vekili Zeynep Aygül, aldığı bilgi uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Nadi Özerden arasında birtakım uyuşmazlık bulunduğu gerekçesi ile ibra etmeme yönünde oy kullanacağını belirtmiştir. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde kendi paylarından doğan oy hakları olumlu oy kullanacağını belirtti. Oylamaya geçildi ve Mustafa Nadi ÖZERDEN'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrası, toplantıya katılanların Sedat ÖZYURT 1.570.500 ve Hamza İnan 3 adet oy ile toplam 1.570.503 adet kabul, Mustafa KARANİS vekili Zeynep AYGÜL 4.000.000 adet ret oyuyla toplam 4.000.000 adet ret , oy çokluğu ile reddedildi. Mustafa Nadi Özerden 2020 dönemi faaliyetleri için yönetim kurulu üyeliğinden ibra edilmedi.
6- Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyeliği bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir. Buna ragmen pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi yönetim kurulu üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için oylama yapılamayacağını belirtmiştir.
7- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan 254683 sicil numarası ile Istanbul ticaret siciline kayıtlı 0291001084600012 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.‘nin seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumlu oy kullanacağını belirtti. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8- Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ (II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2020 yılı faaliyetlerinden 893.925 -TL kar, Vergi Usul Kanununa göre ise -1.528.395 -TL zarar elde edildiği, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını ve TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasının toplantı başkanı tarafından otomatik olarak toplantının bir ay sonraya ertelenmesi gerekmesine rağmen, hukuka aykırı olarak erteleme yapılmadığını, maddenin görüşülmesi ve karar alınmasının yok hükmünde olduğunu ve yokluğun tespiti amacıyla dava açacağını bildirdi. Buna rağmen toplantının yapılması halinde de hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını bildirdi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.00.000-TL (otuz milyon Türk Lirası)'ndan 100.000.000 (yüzmilyon Türk Lirası)'na artırılması, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirket'imiz esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., ve 15. Maddelerinin Ek-1'de belirtilen şekilde tadili ve 23. ve 24. maddelerinin EK-1'de belirtildiği şekilde eklenmesi hususuna geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt, yönetim kuruluna soru sorma hakkını kullanacağını belirtti ve yönetim kurulu başkanı Naci Tamer Özerden'e aşağıdaki soruları yöneltti:
Şirketin tavan sermayesinin 100.000.000 TL (yüz milyon TL) gibi çok yüksek bir miktar olarak belirlenmesinin amacı şirketin yükümlülüklerini olağan faaliyetleri ile karşılamaktansa paydaşlardan bedelli sermaye artışı suretiyle toplanacak sermaye takviyesi ile mi karşılamaktır?
Yönetim kurulu tarafından tavan sermayenin 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olarak belirlenmesinde hangi esaslara göre hesaplama ve tutar belirlemesi yapılmıştır?
Yönetim kurulu ileriye dönük perspektifinde hangi dönemlerde bedelli veya bedelsiz sermaye artışı yapmasının gerekebileceği konusunda herhangi bir fizibilite, öngörü veya ileriye dönük çalışma yapmış mıdır?
Şirket yönetim kurulunun A grubu paydaşlarından birini kendisi, eşi ve oğlundan ibaret olması ve yeni dönem için yönetim kurulunun 6 kişi olacağı düşünüldüğünde yarısının aile bireylerinden oluşması karşısında şirketin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve azlık pay sahiplerinin de bulunması karşısında paylaşlara eşit mesafede durma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hangi tedbirler alınmıştır?
Tavan sermayenin şirketin mevcut sermayesi ve faaliyet gelirleri dikkate alındığında oldukça fahiş belirlenmesi ile Borsa İstanbul A.Ş.'den pay almış olan azlık pay sahiplerinin haklarının bedelli sermaye artışlarıyla ihlali sonucunun ortaya çıkmasını önleyici hangi tedbirler alınmıştır?
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince sorulan soruların en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağını, genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevapların, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacağını bildirmiştir.
Esas sözleşme tadil metninin okunmadan oylamaya geçilmesi teklif edildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını bildirdi. Esas sözleşme tadil metninin okunmadan oylamaya geçilmesi 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi. Esas sözleşme tadil metninin müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını ve TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasının toplantı başkanı tarafından otomatik olarak toplantının bir ay sonraya ertelenmesi gerekmesine rağmen, hukuka aykırı olarak erteleme yapılmadığını, maddenin görüşülmesi ve karar alınmasının yok hükmünde olduğunu ve yokluğun tespiti amacıyla dava açacağını bildirdi. Buna rağmen toplantının yapılması halinde de hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını bildirdi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten kayıtlı sermaye tavanının artırılmasının Şirket gerekçeleri ile uyuşmadığını, 30.000.000 TL'lik sermayenin 5 yıllık süre içinde kullanılmadığı, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile oluşacak olası oluşum şeklinin paydaşlara eşitkik ilkesine aykırı olduğu ve azınlık haklarının ihlaline sebep olabileceğini belirtti ve TTK 438. Madde gereğince özel denetçi atanmasını talep etti. Özel denetçi atanmasına ilişkin öneri 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile reddedildi. Esas sözleşme tadilinin onaylanması, 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
10- Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 5. ve 7. Maddelerinin EK-2'de belirtildiği şekilde tadil edilmesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5. ve 7. Maddelerinin tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan oylamaya geçilmesi Toplantı Başkanı tarafından teklif edildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde oylamaya devam etme kararı alındığı takdirde, okuma ya da okumama ya da okunmuş sayılma işleminin gerçekleşemeyeceği görüşündeyiz. Bu durumda olumsuz oy kullandığını belirtti. Gündem maddesi toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
11- Gündemin 9. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanmış olduğundan Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olmuştur. Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. A grubu pay sahipleri adayları ile ilgili "A grubu pay sahipleri özel kurul'unda Naci Tamer Özerden'in adaylığı dışında başka adaylar üzerine anlaşma sağlanamamış olduğundan pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde seçime adaylarını sundular.
Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten Sedat Özyurt'u Erdem Demirtük'ü aday gösterdi.
Naci Tamer Özerden tarafından Ebru Özerden ve Mustafa Mert Özerden Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi. B grubu pay sahipleri adayı olarak Mehmet Bağır Yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi adayları olarak ise genel kurulda hazır bulunan Ersoy Çoban ve noter tasdikli görev kabul beyanı bulunan Güldem Atabay aday gösterildi.
Genel kurul tarafından tanınmayan adaylar genel kurulda hazır bulunanlar tarafından tanınmak istendi.
Sedat Özyurt: "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 32 yıllık avukatım. 1.570.500 adet paya sahibim. Levent caddesinde 15 kişinin çalışmakta olduğu bir hukuk bürosunun yöneticisiyim."
Hazır bulunanlar arasından Mustafa Zeynep hanım soru sordu: Şirkete karşı açılan herhangi bir davada vekil misiniz?
Sedat Özyurt: "Evet, yönetüm kurulu kararının butlanını tespiti davasında Mustafa Nadi Özerden'in ve Şirket tarafından iş akdi sona erdirilen 3-4 kişinin işe iade davasında ve fazla mesai gibi işçilik alacaklarına ilişkin davalarda Şirkete karşı vekillik görevi yapıyorum."
Erdem Demirtürk: "Yeminli mali müşavirim. Ancak bu mesleği icra etmiyorum. 27 Yıllık meslek tecrübem var. Daha önce ISO 500 firmalarında YK üyeliği yaptım. Bağımsız YKlık yapmadım. Bir dönem uluslararası firmalarda CFO'luk görevini yerine getirdim."
Ersoy Çoban: "Halka açık şirketlerde ve aracı kurumlarda 1996 yılından beri deneyim sahibiyim. Çeşitli halka açık şirketlerde Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ayrıca CFO ve CEO olarak da görev yaptım. Dolayısıyla gerekli tecrübeye sahibim."
ifadeleri ile kendisini tanıttı. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için her bir aday için ayrı ayrı oylama yapıldı.
Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen seçim yapılması durumunda oy kullandı.
T.C.Kimlik numaralı Sedat Özyürt'un Yönetim kurulu üyesi adaylığı 3.907.828 adet olumlu 8.654.779 ret oyuyla oy çokluğu ile reddedildi.
T.C.Kimlik numaralı Erdem Demirtürk'ün Yönetim kurulu üyesi adaylığı 3.907.828 adet olumlu 8.654.779 ret oyuyla oy çokluğu ile reddedildi.
T.C. Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden oybirliği ile Yönetim Kurulu üyesi seçildi.
T.C. Kimlik Numaralı Ebru Özerden'in Yönetim kurulu üyesi adaylığı 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna ragmen seçim yapılması durumunda, Ebru Özerden'İn Yönetim kurulu üyesi olarak Naci Tamer Özerden'in eşi olması sebebi ile şirkete ve Yönetim kuruluna olumlu bir katkısının olmaması nedeni ile olumsuz oy kullandıklarını belirtti. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Mert Özerden'in Yönetim kurulu üyesi adaylığı 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna ragmen seçim yapılması durumunda, Mustafa Mer Özerden'in şirketin profesyonel bir çalışanı olması ve şirketin karar organı ile icra organı arasında çatışma yaratacağını belirterek olumsuz oy kullandıklarını belirtti. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
B grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Mehmet Bağır'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesinin görüşülmesine geçildi. Görevi kabul ettiği görev kabul beyanı ile tespit edilen T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Bağır'ın Yönetim kurulu üyesi adaylığı 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
TC Kimlik Numaralı Ersoy Çoban oybirliği ile Yönetim Kurulu üyesi seçildi.
TC Kimlik Numaralı Güldem Atabay oybirliği ile Yönetim Kurulu üyesi seçildi.
Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde genel kurula devam edilmesi durumunda Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıllığına seçilmesine olumlu oy verdiğini belirtmesi üzerine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 (üç) yıl süre olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususuna geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde görüşlerini belirtti ve TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasınçerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde oylama yapıldığı takdirde, Mustafa Mert Özerden ve Ebru Özerden için olumsuz oy kullandıklarını belirtmiştir. Naci Tamer ÖZERDEN'in teklifi ile 2021 Yılı içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500 TL huzur hakkı ödenmesine başka isim altında ödeme yapılmamasına Ebru Özerden ve Mustafa Mert Özerden i dedi.
14- Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Bağış ve Yardım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan oylamaya geçilmesini teklif etti ve teklifi oylamaya sundu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının yapılamayacağını ve dolayısıyla bu maddenin görüşülemeyeceğini, görüşülmesi halinde yok hükmünde olacağını ve toplantı başkanının buna rağmen hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddenin görüşülmesi kanaatinde olması durumunda olumsuz oy kullanacağını bildirmiştir. "Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmadan oylamaya geçilmesi 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi. "Bağış ve Yardım Politikası'nın müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden'in payları için olumsuz oy kullanacağını belirtti. "Bağış ve Yardım Politikası", toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
15- Toplantı başkanı 2020 yılında Şirket'in herhangi bir bağış yapmadığını belirtmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü ve Naci Tamer ÖZERDEN'in, 2021 yılı için bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde olumlu oy kullanacağını belirtmiştir. Ayrıca bağışın yapılacağı kurumların sadece kamu kurumları ile sınırlandırılmasını ve kamu kurumları dışında yardım yapılması halinde yardım yapılan kişi ve kurumlarla ilgili halen ve ileride Şirket ve ülkemiz açısından olumsuzluklar ortaya çıkarabilecek kişi ve kurumlar olması olasılığı sebebiyle yardımın sadece kamu kurumları ile sınırlandırılmasını önerdi. Önerinin gündeme alınması oylandı ancak öneri 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile reddedildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi. 2021 yılı için bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak olarak belirlenmesi hususunun oylamasına geçildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde vekaleten tutara olumlu bakmakla birlikte bağışın yapılacağı kişi ve kurumların belirsiz olması ihtimaline binaen bağışların yapılacağı kurumların net olarak belirlenmemesi sebebiyle olumsuz oy kullanacağını belirtti ve TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasının toplantı başkanı tarafından otomatik olarak toplantının bir ay sonraya ertelenmesi gerekmesine rağmen, hukuka aykırı olarak erteleme yapılmadığını, maddenin görüşülmesi ve karar alınmasının yok hükmünde olduğunu ve yokluğun tespiti amacıyla dava açacağını bildirdi. 2021 yılı için bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde görüşlerini belirtmiştir. Yönetim kurulu tarafından paydaşların asgari düzeyde de olsa paydaşlara bir bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğunu, paydaşların KAP'a yönlendirlmesinin paydaşların bilgi alma hakkına aykırı olduğunu bildirdi.
17- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde görüşlerini belirtmiştir. Bu maddenin şirketin içinin boşaltılmasına yol açabileceği kanısında olduğunu belirtmiş, gündem maddesinin kapsamının TTK'dan da geniş olduğu belirtilmiştir. TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasının toplantı başkanı tarafından otomatik olarak toplantının bir ay sonraya ertelenmesi gerekmesine rağmen, hukuka aykırı olarak erteleme yapılmadığını, maddenin görüşülmesi ve karar alınmasının yok hükmünde olduğunu ve yokluğun tespiti amacıyla dava açacağını bildirdi Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden'in A grubu imtiyazlı paylarını temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2020 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ilişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde Toplantı Başkanlığı veya Yönetim kurulu tarafından bu maddenin kapsamının genel kurula ve paydaşlara açıklanmasını gerekli olduğunu, belirtilmemesinin paydaşların bilgi alma hakkına aykırı olduğu görüşünde olduklarını bildirmiştir.
19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk'ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul'da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde görüşlerini belirtmiştir. Şirketin 2020 yılı içinde 3. Kişiler lehine teminat, ipotek, rehin işlemi olup olmadığını sordu. Toplantı başkanlığı tarafından 15 gün içinde ilgili bildirimin yapılacağı hakkında bilgi verildi.
20- Dilek ve temenniler bölümünde Sedat Özyurt, şirketin halka açık olması ve paylarının önemli bir kısmının Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması sebebi ile ve şirketin aile şirketi olarak yönetilmesinin şirket yönetimindeki hakim güç halinde olan aile birteylerinden oluşuyor olmasının kurumsal yaklaşımlar ile bağdaşmadığını düşünüyoruz. Şirketin amacının her paydaşın şirketten azami menfaat elde etmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, yeni yönetim kurulunun amacının bu olması gerektiğine inanıklarını ve yeni faaliyet döneminde şirket yönetimine başarılar dilediğini belirtti.
21- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.08.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 1.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9065 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,9037 Değişim: 0,09%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,91 Değişim: 0,16%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.