KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 23:00
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
271.619 13.756.655 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
259.392.437 259.392.437 -410.580 258.981.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.785.000 -35.490 88.749.510 -1.869 88.747.641
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-172.965 -172.965 -172.965
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
234.955.963 234.955.963 1.061.965 236.017.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.105.000 -218.063 144.886.937 -11.477 144.875.460
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.786.542 202.894.024
Dönem Karı (Zararı)
236.017.928 258.981.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-75.374.941 -175.694.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.773.564 12.811.109
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
176.984 -911.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.984 -911.799
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.728.156 2.207.642
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.148.544 14.070.249
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
145.917.300 42.089.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-255.853.368 -264.095.679
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -262.998.000 -262.588.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.144.632 -1.507.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -266.121 -219.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18.433.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.495.341 121.333.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.787.931 -3.255.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.784.944 58.606.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-238.399.174 -170.219.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.050.520 28.647.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.983.418 31.457.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
248.433.452 176.096.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
273.138.328 204.620.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -648.531 -606.580
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -703.255 -1.119.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.257.986 -142.707.225
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-37.096.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.006.654 2.481.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.034.446 -5.006.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737
Alınan Faiz
10.769.806 8.911.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.440.210 -39.641.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.007.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
812.265.059 256.598.101
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.947.465 -259.904.179
Ödenen Faiz
-36.877.384 -37.342.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
462.968.766 20.545.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
462.968.766 20.545.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.203.795 151.658.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.172.561 172.203.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 635.172.561 172.203.795
Ticari Alacaklar
20.756.282 15.318.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.532.089 15.318.515
Diğer Alacaklar
4.013.187 2.293.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.013.187 2.293.789
Türev Araçlar
0 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.507.416
Stoklar
8 15.637.828 21.206.886
Peşin Ödenmiş Giderler
73.726.931 24.079.746
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 766.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.960.789 24.079.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.124.025 1.420.770
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.013.567 4.811.621
ARA TOPLAM
753.444.381 242.842.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
753.444.381 242.842.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.499 10.474
Ticari Alacaklar
1.087.425 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.087.425 914.245
Stoklar
8 562.615.968 318.647.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.562.278.000 1.299.280.000
Maddi Duran Varlıklar
12 588.276.556 446.739.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.546.081 18.724.365
Şerefiye
13 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.112.289 290.573
Peşin Ödenmiş Giderler
629.815 31.938.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 629.815 31.938.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.705.796 5.439.675
Diğer Duran Varlıklar
10 69.702.360 39.177.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.818.854.500 2.160.871.299
TOPLAM VARLIKLAR
3.572.298.881 2.403.713.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 97.367.583 44.126.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 600.664.216 241.887.296
Ticari Borçlar
49.626.846 45.013.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.220.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.626.846 43.793.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.247.343 1.793.761
Diğer Borçlar
198.206.939 51.014.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 176.912.998 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.293.941 16.697.131
Türev Araçlar
5.637.216 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.637.216
Ertelenmiş Gelirler
9 13.338.364 20.031.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.867.412 3.466.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 815.053 700.519
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.052.359 2.766.093
ARA TOPLAM
970.955.919 407.333.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
970.955.919 407.333.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 213.448.837 249.189.334
Ticari Borçlar
27.696.582 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.696.582 23.259.439
Diğer Borçlar
371.256 1.012.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 371.256 1.012.947
Ertelenmiş Gelirler
9 497.321.838 242.195.670
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.038.341 1.129.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.038.341 1.129.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.876.854 516.807.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.711.832.773 924.141.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.860.285.878 1.480.442.978
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
544.789.824 399.902.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
544.789.824 399.902.887
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 546.227.514 401.122.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.437.690 -1.219.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.485.420 19.591.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
660.341.702 404.843.189
Net Dönem Karı veya Zararı
234.955.963 259.392.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
180.230 -870.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.860.466.108 1.479.572.720
TOPLAM KAYNAKLAR
3.572.298.881 2.403.713.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 210.320.827 138.484.287
Satışların Maliyeti
18 -98.319.349 -67.613.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.001.478 70.870.796
BRÜT KAR (ZARAR)
112.001.478 70.870.796
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.306.423 -9.805.951
Pazarlama Giderleri
19 -26.784.414 -17.879.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 499.616.735 328.753.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -256.797.537 -53.285.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
316.729.839 318.652.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
316.729.839 318.652.891
Finansman Gelirleri
22 57.638.641 18.262.250
Finansman Giderleri
22 -138.533.183 -78.152.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
235.835.297 258.762.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
182.631 219.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 182.631 219.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.017.928 258.981.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.017.928 258.981.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.061.965 -410.580
Ana Ortaklık Payları
234.955.963 259.392.437
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,94000000 1,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
144.967.277 88.747.641
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 145.105.000 88.785.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -172.154 -46.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.431 9.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.431 9.339
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.967.277 88.747.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
380.985.205 347.729.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.050.488 -412.449
Ana Ortaklık Payları
379.934.717 348.141.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744923


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.