KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

01.03.2024 - 00:03
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan Şirketimiz, hakim ortağı olan OYAK'ın Faaliyet Raporunda ve OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde uyum sağlamaya çalışmaktadır. Raporda yer alan bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır. OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan Şirketimiz, hakim ortağı olan OYAK'ın Faaliyet Raporunda ve OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde uyum sağlamaya çalışmaktadır. Raporda yer alan bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz ücretlendirme, kar dağıtım, tazminat ile şirket bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20KAR%20DA%C4%9EITIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf, https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0NAT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf Şirketimiz ücretlendirme, kar dağıtım, tazminat ile şirket bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20KAR%20DA%C4%9EITIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf, https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0NAT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimiz hedefleri, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet raporunda belirtilen hedefler dahilindedir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimiz hedefleri, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet raporunda belirtilen hedefler dahilindedir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimizde, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda VE OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde yasal uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır. OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimizde, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda VE OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde yasal uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin bilgiler, konsolide bir şekilde hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin bilgiler, konsolide bir şekilde hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Mevcut durumda bulunmamaktadır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X https://www.oyakyatirim.com.tr/CompanyProfile/DownloadFile?fileUrl=OYAK%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Menkul%20De%C4%9Ferler%20A.%C5%9E.%2031.12.2022%20Faaliyet%20Raporu.pdf https://www.oyakyatirim.com.tr/CompanyProfile/DownloadFile?fileUrl=OYAK%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Menkul%20De%C4%9Ferler%20A.%C5%9E.%2031.12.2022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf olmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca şirketimize ait bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca şirketimize ait bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta açıklama yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta açıklama yapılmamıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta raporlama yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta raporlama yapılmamıştır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ücret ve tazminat politikaları yayınlanmaktadır. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20%C3%9CCRET%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf,https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0NAT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ücret ve tazminat politikaları yayınlanmaktadır. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20%C3%9CCRET%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf,https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0NAT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Ilgili faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, düzenli olarak açıklanmamaktadır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Politikalar hazırlanmış ancak kamu ile paylaşılmamıştır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Ilgili politika oluşturulmuş, ancak herhangi bir kaza meydan gelmediğinden istatistik paylaşımı yapılmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Politikalar hazırlanmış ve kamuyla paylaşılmıştır. Bilgilendirme metni https://oyakyatirim.com.tr/KVKK/ linkinde bulunmaktdır. Politikalar hazırlanmış ve kamuyla paylaşılmıştır. Bilgilendirme metni https://oyakyatirim.com.tr/KVKK/ linkinde bulunmaktdır.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik kuralları oluşturulmuş ve kamu ile paylaşılmıştır.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Menfaat sahipleri şirketimiz internet sitesi ve yatırımcı llişkileri bölümü aracılığı ile talep,görüş ve şikayetlerini bildirebilmektedir. Menfaat sahipleri şirketimiz internet sitesi ve yatırımcı llişkileri bölümü aracılığı ile talep,görüş ve şikayetlerini bildirebilmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Yatırımcı ilişkileri raporu eki olarak paydaş iletişim bilgileri,konu ve verilen cevaplar rapor haline getirilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ayrıca sıkça bahsi geçen konular şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.oyakyatirim.com.tr/bilgilendirme/yatirimci/sikca-sorulan-sorular Yatırımcı ilişkileri raporu eki olarak paydaş iletişim bilgileri,konu ve verilen cevaplar rapor haline getirilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ayrıca sıkça bahsi geçen konular şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.oyakyatirim.com.tr/bilgilendirme/yatirimci/sikca-sorulan-sorular
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Kurum içi sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık arttırıcı faaliyetler bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253251


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.562 Değişim: -1,22% Hacim : 77.064 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4833 Değişim: 0,22%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,5812 Değişim: 0,25%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.480,51 Değişim: -0,11%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.