KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

03.03.2024 - 08:25
KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çevresel, sosyal ve kurumsal öncelikli konular tespit edilmiş olup, risk ve fırsatlarla entegrasyonu süreci devam etmektedir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılında yayınlanmış ve tüm paydaşlara duyurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi Politikasında, sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınmış olup, ÇSY konularının EYS Politikasına entegrasyon süreci tamamlanmıştır.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Belirlenecek ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmiş olup kamu açıklama süreci tamamlanmıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik risklerinin belirlenmesi için ÇSY politikasının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik komiteleri belirlenmiştir. Kurumsal Yönetimle ilgili Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtilmiştir.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak belirlenmiş olan kısa ve uzun vadeli hedeflerin uygulanması amacıyla eylem planlarının geliştirilmesi süreci devam etmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Kilit Performans Göstergeleri belirlenmiş olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2023 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreclerine veya ürün/hizmetlere yönelik gercekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri gercekleştirilmekte olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla gercekleştirilen bu faaliyetler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik performansı ve eylemleri takip edilmekte olup, hazırlık calışmaları devam eden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerimizin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden sera gazı verileri doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X EYS kapsamında tüm OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. şubeleri ve merkez için belgelendirme yapılmaktadır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde de ilgili kısıtlara yer verilmiştir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Personel Yönetmeliği ve Ödül Prosedürü içerisinde açıklanmış olup Kamu ile paylaşılmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almaktadır. İklime dayalı riskler ve fırsatlar belirlenerek iş hedfelerine entegre edilmiştir.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda, TÜRKÇİMENTO, TOBB, TAYÇED, ERTA, ÇEİS, WCA, THBB vb ortak çalışma yaptığımız birçok organizasyon bulunmaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Doğrudan sera gazı emisyonlarını da içeren Çevresel göstergelere Entegre Raporlarında yer verilmiştir. Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanmış olup 2023 yılında yayınlanacak Entegre raporunda yer verilecektir. Ayrıca şirketimiz web sitesinde de yayınlanmıştır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Doğrudan sera gazı emisyonlarını da içeren Çevresel göstergelere Entegre Raporlarında yer verilmiştir. Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanmış olup 2023 yılında yayınlanacak Entegre raporunda yer verilecektir. Ayrıca şirketimiz web sitesinde de yayınlanmıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerdeki değişimi gösteren veriler, Entegre Raporunda yer almaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkilerini azaltmak için belirlenen hedefler ve ilerleme durumları Entegre raporlarda yer almaktadır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ancak bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program oluşturulmuş ancak bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü taraflardan aldığımız hizmetlerden oluşan Kapsam 3 emisyonları hesaplanmıştır. Kapsam 3 emisyonlarında yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gerekli aksiyonlar belirlenip kamuoyu ile paylaşılacaktır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2023 Yılında yayınlanan 2022 Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Enerji tüketimlerinden gelen sera gazı emisyonları Kapsam 1 ve Kapsam 2 detayında hesaplanmış olup 2023 Yılı Entegre Raporu içerisinde paylaşılacaktır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2023 Yılında yayınlanan Entegre Raporu içerisinde paylaşılacaktır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar devam etmekte olup tamamlanan ve planlanan çalışmalar kamuyla paylaşılmıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanım ve üretim verileri OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği projeleri devam etmekte olup tamamlanan ve planlanan çalışmalar kamuyla paylaşılmıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Halihazırda Ülkemizde Grubumuzun dahil olabileceği karbon fiyatlama sistemi bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Grubumuz herhangi bir karbon fiyatlama mekanizmasına dahil olmadığı için bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık içerisinde herhangi bir karbon fiyatlama mekanizmasına dahil olmadığı için bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Üye olunan kuruluşlar ile mevzuat kapsamında ilgili Bakanlıklara çevresel bilgiler açıklanmaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş ve politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiştir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi kapsamında İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmul ve kamuya açıklanmıştır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/202237/78411644230958170746.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://cimporethico.com/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Bünyesinde yıllık plan doğrultusunda çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri memnuniyetine ait ayrıca bir politika bulunmayıp, "Entegre Yönetim Sistemi Politikası"nda konuya yer verilmiş olup topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilirdir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmamaktadır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Raporlamalar uluslararası raporlama standartlarına göre açıklanmaktadır. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde gerekli bilgiler paylaşılmaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler kamuya açıklanmıştır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Sürdürülebilirlik endeksinde yer almak için henüz kapsamlı çalışma gerçekleştirilmemiştir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2021 Yılı Entegre Raporlamasında Paydaş Analizi yapılmış olup Sürdürülebilirlik Strateji raporlaması içerisinde de değerlendirilmiştir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri şirket bünyesi içerisinde yapılmış olup Entegre Raporlamasında yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254137


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3245 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4564 Değişim: -0,63%
Düşük 34,4343 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.493,82 Değişim: 1,33%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.