" />

KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2022 - 18:28
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Eki.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve tutanak yazmanlığına Ömer Serdar MARASALI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL A grubu rüçhan hakkı ile ilgili zararımız karımız ne oldu bilmemiz lazım dedi. Beni rencide etti. Şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Furkan ERCİYAS tarafından okunmuştur.
5. 2021 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada Finansal Tablolar 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyeleri 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi.
- Dağıtılması planlanan yasal kayıtlara göre (VUK) göre hazırlanan 2021 yılı kârı 19.084.754,77 TL'den genel kanuni yedek akçe 954.237,74 TL düşüldükten sonra kalan 18.130.517,03 TL kârın dağıtılmamasına, şirketimizde olağanüstü yedek olarak ayrılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucu toplam 18.180.517,03 TL'nin şirketimizde olağanüstü yedek olarak ayrılması 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 26.040 TL, başkan yardımcısı aylık net 9.240 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 5.880 TL bağımsız yöneyim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 5.880 TL ücret ödenmesi maddesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oy birliği ile kabul edilmiştir.
Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.
12. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Bişar ERBİL şirket ana sözleşmesinin kendisine verilmesini talep etti. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:15'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 14.06.2022 Yenimahalle/ANKARA.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021_2.Olağan_Genel_Kurul_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2021_2.Olağan_Genel_Kurul_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
17.05.2022 tarihinde toplanan, ancak yasal nisap sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı 14.06.2022 Salı günü saat 14.00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA adresinde toplanmış ve gündemdeki konular görüşülerek gerekli kararlar alınmıştır. Toplantı sonucuna ilişkin toplantı tutanağı ve diğer dökümanlar ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037290


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1084 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0937 Değişim: -0,18%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.582,11 Değişim: -0,73%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.