KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2019 - 17:51
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 29.04.2019
Genel Kurul Tarihi 25.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10 - Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen 6. maddesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Mehmet ALKAN oy toplama memurluğuna Bayram TEKELİ ve tutanak yazmanlığına İsmail KONUK un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
Söz alan İsmail Güven OFİM A.Ş. İle İlgili bilgi istedi.
Söz alan Bişar ERBİL, sermaye artırımı yapılıyor. Hiçbirşeyi kabul etmiyorum.
Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN, sorulara tek tek cevap verdi. Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.
Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti.) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ramazan KARABÖRKLÜ tarafından okundu.
5. 2018 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamada Finansal Tablolar 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.293.402,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.293.402,79 kabul oyu ile Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2019 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 TC numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 TC numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 TC numaralı Murat Ali YÜLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle 51196674278 TC numaralı Turan EROL, 30098097354 TC numaralı Nilüfer ARIAK 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 15.500,00 TL, başkan yardımcısına aylık net 5.500,00 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 3.500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.500,00 TL ücret ödenmesine 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah Çörtü tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2019 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Abdullah Çörtü tarafından bilgi verildi.
14. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
15. Dilek, temenniler bölümünde Bişar ERBİL, İsmail GÜVEN ve Nadir DOĞAN söz aldı ve dilek temennilerini genel kurula sundular. Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı 16.38'da sona erdirdi. 25.05.2019 ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018_Yılı_2. Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018_Yılı_2._Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018_Yılı_Kar_Payı_Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2019 tarihinde gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13.06.2019 tarihinde tescil edilerek 18.06.2019 tarih ve 9850 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,00% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4132 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0300 Değişim: 0,08%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0412
Açılış: 9,0228
442,16 Değişim: 0,07%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.