KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 22:56
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
1.082.481
Dönem Karı (Zararı)
1.087.048 1.087.048 1.087.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.567 -4.567 -4.567
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.118 548.336 552.454 552.454
Dönem Karı (Zararı)
548.336 548.336 548.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.118 4.118 4.118
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-353.388 -955.701
Dönem Karı (Zararı)
548.336 1.087.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-725.169 776.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 4.012 2.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 172.628
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 172.628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.273 711.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.273 711.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -914.873 -374.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 143.419 264.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
259.573 -3.051.071
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.334.737 -1.588.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.689.552 -1.261.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.681.678 -1.253.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.874 -7.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-889 22.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-889 22.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.057 -282.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
875 -274.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.932 -7.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.296 59.082
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.296 59.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.740 -1.187.373
Alınan Faiz
601.625 377.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -659.090 -50.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-378.663 -95.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
500.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 500.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.612 44.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.612 44.299
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.250 131.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 322.862 176.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 322.862 176.250
Finansal Yatırımlar
5 4.722.263 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.722.263 3.074.278
Ticari Alacaklar
6 52.364 1.741.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 52.364 1.734.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 7.874
Peşin Ödenmiş Giderler
11 177 281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 177 281
ARA TOPLAM
5.097.666 4.992.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.097.666 4.992.725
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 2.842 4.549
Mobilya ve Demirbaşlar
8 2.842 4.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 55 1.235
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 55 1.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 78.358 90.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.255 96.411
TOPLAM VARLIKLAR
5.178.921 5.089.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 20.039 26.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 16.370 15.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.669 10.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 35.570 46.762
Diğer Borçlar
7 6.485 83.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.485 83.589
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 246.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 27.939 670.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 27.939 670.957
ARA TOPLAM
90.033 1.073.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.033 1.073.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
43.004 21.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 43.004 21.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.004 21.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.037 1.095.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.045.884 3.993.430
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -449 -4.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-449 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-449 -4.567
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 997.997 -89.051
Net Dönem Karı veya Zararı
548.336 1.087.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.045.884 3.993.430
TOPLAM KAYNAKLAR
5.178.921 5.089.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.516.899 4.159.401
Satışların Maliyeti
13 -11.035.832 -1.189.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.067 2.970.318
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.067 2.970.318
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.650.379 -1.685.395
Pazarlama Giderleri
14 -241.138 -133.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.177.682 383.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -89.963 -186.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
677.269 1.348.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
677.269 1.348.097
Finansman Gelirleri
16 22.435 5.114
Finansman Giderleri
16 -7.949 -2.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
691.755 1.351.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.419 -264.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -132.311 -308.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -11.108 44.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
548.336 1.087.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
548.336 1.087.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
548.336 1.087.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,16610000 0,38550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.118 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 5.279 -5.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.161 1.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.161 1.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.118 -4.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
552.454 1.082.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
552.454 1.082.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743031


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1865 Değişim: 0,02%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,8844 Değişim: 0,09%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.417,62 Değişim: -1,79%
Düşük 2.414,17 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.