KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.04.2022 - 16:43
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
29/03/2022
Saati
16:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
GÜNDEM: Odea Bank Anonim Şirketi'nin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2021 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 5. 2021 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2021 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 7. Şirket'in 2021 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren Samir Hanna, Bülent Adanır ve Philippe Elias El-Khoury yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Chahdan Jebeyli, Oya Aydınlık ve Ebru Oğan Knottnerus'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 12. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat 16.00'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 73238004 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2022 tarih ve 10521 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye 263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohamad Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın3.288.842.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Imad Itani'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ebru Şar Koçak da hazır bulunmuştur. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Imad Itani'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Defne Nalbant'ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Imad Itani'nin toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. 2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. 2021 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Imad Itani tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Şirketin 2021 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. 5. Şirketin 2021 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2021 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her birinin 2021 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin ibra edilmeleri 2.966.916.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation ve IFC FIG Investment Company S.a.r.l.'nin temsilcisi Çağla Kaygısız Tozkoporan bu oylamaya katılmadı. 7. Bankamızın 2021 yılı net dönem kârı olan 205.687.328,00 TL'nin %5'i olan 10.284.366,40 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 195.402.961,60 TL'nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. Açıklama Tutar (TL) Net Dönem Kârı (A) 205.687.328,00 Geçmiş Dönemler Zararı (B) - Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B 205.687.328,00 Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5 10.284.366,40 Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D 195.402.961,60 8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Samir Hanna, Bülent Adanır ve Philippe Elias Farid El-Khoury'nin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Chahdan Jebeyli, Oya Aydınlık ve Ebru Oğan Knottnerus'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere - Imad Itani, Tamer Ghazaleh, Mert Öncü, Khalil El Debs, Mouayed Makhlouf, Antoine Najm, Farid Lahoud, Chahdan Jebeyli, Ayşe Botan Berker, Oya Aydınlık, Ebru Oğan Knottnerus ve Hilmi Güvenal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 10. Banka'nın 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2021 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 29.03.2022 tarihli ve 2022/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Ban
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.864 Değişim: -0,15% Hacim : 50.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9456 Değişim: 0,04%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,4165 Değişim: -0,63%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.038,62 Değişim: 0,57%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.039,69
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.