KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:54
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
99.745.059 99.745.060 24.479.090 124.224.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.408 -9.408 23.122
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-118.755 -118.755 -118.755
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.392 26.439.103 281.953.495
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.394 26.439.103 281.953.497
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
812.135.179 811.815.690 811.815.690
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-319.489
Transferler
99.745.060 -99.745.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-251.539.857 -251.539.857 -11.563.262 -263.103.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.943 -1.942 -1.943
Sermaye Arttırımı
13.200.000 13.200.000 13.200.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.179 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.857 828.988.284 14.875.841 843.864.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.567.816.368 -22.884.377
Dönem Karı (Zararı)
-251.539.857 99.745.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -251.332.973 99.671.348
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -206.884 73.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.756.273.526 -166.286.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 44.637.891 9.403.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.037.834.652 9.165.601
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.006.106 9.165.601
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.034.828.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.409.139 393.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 691.537 261.355
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 717.602 128.000
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.388.657 -3.739.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -54.207.502 -3.149.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 25.325.459 6.708.434
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 6.800.232 1.078.559
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -16.306.846 -8.377.379
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
412.143.228 -17.883.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 66.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0 66.815
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 41.468.699 -187.999.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-279.797 20.270
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -279.797 20.270
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 -206.884 -73.710
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -118.755
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
269.218.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -11.563.262 24.479.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
63.069.339 43.649.070
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174 -22.871.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.788.920 -49.026.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.788.920 -49.026.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.827.154 -2.795.397
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.182.557 -2.063.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.644.597 -731.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -63.070.645 -5.414.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 17.809.072 -24.829.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.773.444 126.532.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 88.773.444 126.532.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.538.243 1.215.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.436.087 3.066.285
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-529.662 674.987
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.965.749 2.391.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -7.725.182 41.686.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.119.220 -23.913.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 77.505.509 -51.022.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -37.386.289 27.109.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.567.803.008 -22.892.003
Alınan Temettüler
4 15.303 17.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.943 -9.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.848.915.458 -474.899.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
802.225 106.183
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 802.225 106.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.849.717.683 -474.988.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.835.921.416 -457.077.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -13.796.267 -17.910.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -17.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.307.122 513.929.325
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
823.401.172 958.558.289
Kredilerden Nakit Girişleri
37 393.063.697 770.242.696
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 50.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 430.337.475 138.315.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-674.163.191 -438.955.833
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -299.123.868 -377.247.652
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -375.039.323 -61.708.181
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 1.869.141 -5.673.131
Ödenen Faiz
37 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.791.968 16.145.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.791.968 16.145.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.925.333 107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.133.365 123.925.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 7.133.365 123.925.333
Finansal Yatırımlar
0 22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
22.805.174
Ticari Alacaklar
6-7 84.642.356 88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.642.356 88.979.261
Diğer Alacaklar
6-9 48.372.532 12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.563.400 10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.809.132 1.986.424
Stoklar
10 86.158.285 23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.164.892 29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.164.892 29.476.692
Diğer Dönen Varlıklar
29 125.591.830 112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 125.591.830 112.247.598
ARA TOPLAM
364.063.260 412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 531.359 738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.594.619 413.627.208
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 243.643 421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 243.643 421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.563.015.928 1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 46.244.728 35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 46.244.728 35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 303.323 800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 303.323 800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 39.234.733 192.906.503
Diğer Duran Varlıklar
29 62.226.180 98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 62.226.180 98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.711.468.535 1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR
3.076.063.154 1.780.347.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 55.753.759 147.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 55.753.759 147.079.981
Banka Kredileri
47 49.542.893 143.400.291
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 6.210.866 3.679.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 354.706.373 121.153.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 354.706.373 121.153.489
Banka Kredileri
47 354.706.373 121.153.489
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 171.080.031 72.349.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 171.080.031 72.349.563
Ticari Borçlar
6-7 285.547.729 213.081.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 285.547.729 213.081.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.126.629 1.896.849
Diğer Borçlar
6-9 10.719.123 7.093.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 378.956 718.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.340.167 6.374.418
Ertelenmiş Gelirler
12 50.207.961 57.933.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 50.207.961 57.933.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 83.554 8.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
845.602 128.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
845.602 128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 25.325.459 38.104.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 25.325.459 38.104.916
ARA TOPLAM
959.396.220 658.828.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
959.396.220 658.828.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.147.243.686 781.518.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.147.243.686 781.518.149
Banka Kredileri
47 1.140.024.004 773.636.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.219.682 7.881.717
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 43.432.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
43.432.316
Diğer Borçlar
9 15.500 205.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.500 205.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.608.923 965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.436.895 794.841
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 172.028 170.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 123.934.700 13.444.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.802.809 839.565.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.232.199.029 1.498.394.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 828.988.284 255.514.392
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.