KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

01.02.2024 - 23:45
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirket yönetim kurulu ÇSY konularını, risk ve fırsatları düzenli olarak gözden geçirip günceller. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY alanında yayınlanan politikalar Yönetim Kurulu onayından geçirilerek kamu ile paylaşılmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayımlanmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin ÇSY hedefleri her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin Ar-Ge ve İnovasyon yatırımları her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet raporunda açıklanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler her yıl düzenlenen Entegre Faaliyet Raporu’nda verilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇYS Yönetim aleyhte davalara ilişkin bilgiler Entegre Faaliyet Raporu arayıcılığla kamuya açıklanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Performans göstergelerinde doğrulatılmış veriler belirtilerek kamuya açıklanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirket’ in tüm organizasyon birimlerinde Entegre Yönetim Sistemi ISO 14001 belgesi mevcuttur. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler küresel raporlarda kamuya açıklanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket hedeflerine Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin değer zincirinde bulunan paydaşları ile çevresel konularda yaptığı iş birlikleri ve stratejisine Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergeler ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin sahip olduğu ISO 14001 gerekliliği olan Çevre Boyut Tabloları ile tüm üretimler izlenmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Nuh Çimento herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir. Nuh Çimento herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi mevcut değildir. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi mevcut değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Tüm bilgiler entegre faaliyet raporumuz ile web sitemiz üzerinden kamuya açıktır. Tüm bilgiler entegre faaliyet raporumuz ile web sitemiz üzerinden kamuya açıktır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.nuhcimento.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X SKD Türkiye üyesiyiz. 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Nuh Çimento Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almıyor. Nuh Çimento, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne kayıtlı olmakla birlikte sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X https://www.nuhcimento.com.tr/egitim-ve-saglik-vakfi/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246295


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9793 Değişim: -0,08%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6268 Değişim: 0,16%
Düşük 33,5075 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.012,51 Değişim: -0,28%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.