KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 17:53
KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Politikamız, Enerji Politikamız , İnsan Haklarımız ve Çalışan Politikalarımız gibi tüm politikalarımız kurumsal web sitemizde ayrı başlıklar altında yayınlanmıştır. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz belirlenmiş olup kamuoyuna kısmen duyurulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikalarının yürütülmesi ile alakalı olarak Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. İlgili komite 3 şirketimiz için de çalışmalar yapmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078772
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Uygulama ve eylem planları hedeflerimiz belirlenmiş olup kamuoyuna kısmen duyurulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/te-da-rik-lerimiz
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078772
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X BM 2030 Sürdürebilirlik Kalkınma Amaçlarından hangilerine odaklandığımız hususunda faaliyet raporunda bilgiye yer verilmiştir. https://www.naturelenerji.com.tr/polit-i-k-a-larimiz
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket aleyhine ÇSY konularında açılan bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Uygulanmamıştır
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde Sürdürebilirlik Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz kısmen açıklanmıştır. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/polit-i-k-a-larimiz
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/polit-i-k-a-larimiz
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/kurum-sa-ls-sosyal-sormluluk
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılına Karbon Emisyon verilerimiz kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır https://www.naturelenerji.com.tr/ser-a-gazi-emis
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X İlk kez 2021 yılı verileri paylaşılmıştır. 2022 verileri en kısa sürede paylaşılacaktır. Önümüzdeki dönemlerde de çalışmaların düzenli olarak yapılması hedeflenmektedir https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Grubumuz, Türkiye’nin 4 bölgesinde aktif 89 santrali ile faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santralleri ile çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için yenilenebilir yatırımlarına devam etmektedir. Emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmaları, tüm yenilenebilir enerji santrallerimiz için Qatar merkezli, GCC (Global Carbon Council) ve GCC tarafından akredite olan bağımsız doğrulama firmalarıyla birlikte başarıyla sürdürülmektedir. Yılda ortalama 124.939 ton emisyon azaltım sertifikalarına sahip olacağız https://www.naturelenerji.com.tr/karbon-emis-yon-azalt
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde Çevre ve Enerji Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etki azaltma tedarikçi politikası kapsamında EPC projeleri, tamir bakım hizmetleri kapsamında alınan ürünlerin ambalajlarının çevre dostu/sürdürülebilir olmasına yönelik tedarikçiler değerlendirilmekte, bu değerlendirme sonucunda da ilgili ambalaj kullanımı çevre dostu ise tercih sebeplerinden biri olmaktadır. Bu politika ile beraber çevresel indikatörlere tedarikçilerimiz aracılığıyla katkıda bulunulması planlanmakta ve ambalajların tekrar kullanılabilir çevre dostu olmasıyla çevre kirliliğine etkimizin azaltılması hedeflenmektedir. https://www.naturelenerji.com.tr/te-da-rik-lerimiz
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde Sürdürebilirlik Politikalarımız mevcuttur https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Faaliyet ve finansal raporlarımızda mevcuttur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078772
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde Sürdürebilirlik Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir Enerji üretim verilerimiz faaliyet raporları ve KAP sistemi ile kamuoyuna paylaşılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078772
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılına ait emisyon azaltım hedeflerimizi içeren tablomuz kurumsal internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Emisyon azaltım politikası gereğince 2023’e kadar hali hazırda olan karbon salımını %50 azaltımını hedefliyoruz. Şirket faaliyetlerimizi yürütürken oluşturmuş olduğumuz Kapsam1,2 ve 3 emisyonlarının takibini yapmakla birlikte, emisyonların azaltılmasına yönelik önemler alarak, sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki EPC hizmetlerimiz sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmış ve ilgili linkte sunulmuştur. https://www.naturelenerji.com.tr/ener-y%C3%B6n-su-verim
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X GCC ile karbon azaltımını teşvik amacıyla karbon sertifikasyon sözleşmesi imzaladık https://www.naturelenerji.com.tr/karbon-emis-yon-azalt
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları, Çalışan gelişimi ve performans politikalarımız Kurumsal İnternet Sitemizde mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Hakları politikamızda kadın istihdamı, çalışan standartlarının iyileştirilmesi vs. konularına kurumsal web sitemizde yer verilmiştir. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde IK Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/_files/ugd/aa0122_1f07efb590e6445482c407bd24382398.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Kurumsal Internet Sitemizde IK Politikalarımız mevcuttur.Kurumsal Internet Sitemizde ISG Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/cali-san-gel-isimi
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Kurumsal Internet Sitemizde IK Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/_files/ugd/aa0122_1f07efb590e6445482c407bd24382398.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde ISG Politikalarımız mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Detaylı ISG politikamız, alınan önlemler ve kaza istatistiklerimiz kurumsal web sitemizde mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/is-sag-guven-ligi
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X KVKK politikamız ve imha politikalarımız Kurumsal web adresimizde kamuoyu ile paylaşılmıştır. https://www.naturelenerji.com.tr/dig-er-politi-kalarimiz
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Etik İlkeler çerçevesinde yürütülür. İş etiğini geliştirmek amacıyla ihbarhatti@naturelenerji.com.tr e-posta adresimiz mevcuttur. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Tüm çalışanlarımıza ilgili eğitim verilmiştir. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Naturel Enerji olarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Müşteri geri bildirimlerini önemsiyoruz. Ürünlerimizi geri bildirimlere göre iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple müşteri memnuniyeti çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vereceğiz. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlarımıza ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenecektir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X GRI standartları benimsenmiştir. https://www.naturelenerji.com.tr/surdurulebilirlik
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitemizde Sürdürebilirlik Komite bilgilerimiz, politikalarımız, Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız ve ilkelerimiz kamuoyu ile paylaşılmıştır. https://www.naturelenerji.com.tr/etik-uyu-ve-davran%C4%B1s
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimiz ESG skorlama çalışmaları kapsamında, Şirketimiz ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmanın neticesinde Refinitiv Eikon veri portallarında yayınlanmakta olan küresel sürdürülebilirlik endeksine ve aynı zamanda Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine dahil olunması amaçlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987239
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirketimiz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve konuda duyarlı olmaya her zaman özen göstermektedir. Bu kapsamda da yapılan bağış ve yardımların detayı internet sitemizde paylaşılmıştır https://www.naturelenerji.com.tr/kurum-sa-ls-sosyal-sormlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177475


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2391 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2546
Açılış: 32,2257
35,0110 Değişim: -0,01%
Düşük 34,9352 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.444,10 Değişim: -0,12%
Düşük 2.439,64 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.