KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2019 - 16:37
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.03.2019
Genel Kurul Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.158.996-TL'lik dönem Zararının (Yasal Kayıtlara Göre 3.182.862-TL zarar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ve ayrıca dağıtılacak kar olmadığından ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2019 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11 - Yönetim Kurulunca güncellenen Şirketin "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın Genel kurulda müzakere edilerek onaya sunulmasına,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 19 Nisan 2019 Cuma günü, saat 14.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2019 tarih ve 43664322 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Mart 2019 tarih 9796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 19.03.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 21.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 18.900-TL sermayesine tekabül eden 18.900 adet hissenin Asaleten, 8.035.265TL sermayesine tekabül eden 8.035.265 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 8.054.166TL sermayesine tekabül eden 8.054.166 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Ceren DEŞEN ve Oy Toplama Memurluğuna Elif KOÇBEY'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Ceren DEŞEN ve Oy Toplama Memurluğuna Elif KOÇBEY'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Tufan ŞAHİN'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Hami Engin ÇÖPOĞLU tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 19/03/2019 Tarih ve 2019/1 Sayılı Kararı ile alınan 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.158.996TL'lik dönem Zararının (Yasal Kayıtlara Göre 3.182.862TL Zarar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ve ayrıca dağıtılacak kar olmadığından bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ..... T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU,...... T.C. Kimlik Numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, ...... T.C. Kimlik Numaralı Serhan İÇER,...... T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Fatih TAMAY ve ........ T.C. Kimlik Numaralı Ali ARSLAN'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çiğdem ÖZTÜRK, Serhan İÇER'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali ARSLAN'ın 1991 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 2014 yılı Ocak ayından itibaren Euro Yatırım Grup şirketlerinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğünün yanı sıra 2016 Ocak ayından bu yana grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan-Başkan Yardımcısı görevleri bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Fatih TAMAY'ın da 2013 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odası İSO Meclis Üyeliği, Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, İSO Yan Sanayi Komite Üyeliği, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Komite Üyeliği, TOBB Otomotiv Meclis Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup çoğu görevleri halen sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
8. Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2018 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından 31.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı kararıyla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası" müzakere edildi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 20 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2018 yılı içerisinde toplam 737.172TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Başkaca söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi ve gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
18. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 19.04.2019 Saat:14.25


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 mtryo hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 metro yatırım ort genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/04/2019 Cuma günü saat 14:00'da Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 71.348 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8165 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,0874 Değişim: -0,34%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.482,95 Değişim: -0,27%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.