KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

28.07.2023 - 22:05
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik alanında üzerinde çalışacağımız konulara sektörümüzdeki öncelikli konuları küresel konjonktürde inceleyerek ve departmanlarımızın görüşlerini almak için bir çalıştay gerçekleştirerek karar verdik. Ardından, dış paydaşlarımızı 11 ana gruba ayırarak onlara sunduğumuz öncelikli konuları derecelendirmelerini istedik. 96 dış paydaş anketi yanıtlarken, 78 iç paydaş da görüşlerini dile getirdiler. Böylelikle, MLP Care Sürdürülebilirlik Öncelikleri belirlenmiş oldu. Ayrıca, Kalite ve Risk Yönetimi Direktörü Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grupları'nda yer almakta olup, Kalite ve Risk Yönetimi Direktörlüğü Şirketimiz bünyesinde bulunan tüm departmanlar ile iş birliği halinde hareket ederek bölümlerin stratejik hedefleri ve operasyonel süreçleri ile ilgili risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması konularında çalışmaktadır. MLP Care 2022 Faaliyet Raporu – Kurumsal Yönetim Yaklaşımı, sayfa 60
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konuları ile ilgili politikalar resmi internet sitemizde bulunmaktadır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik stratejimiz ile uyumlu olarak belirlenen kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuz'da paylaşılmıştır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 34-36
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalarımızın düzenli ve verimli bir şekilde ilerlemesi, ayrıca sürdürülebilirlik anlayışının tüm iş süreçlerimize, tüm hastanelerimize ve tüm paydaşlarımıza etki etmesi için sürdürülebilirlik çalışmalarımızı üst düzey yöneticilerimizden oluşan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz ile yürütmekteyiz. Bu Çalışma Grubu’na bağlı çalışacak spesifik odak alt çalışma gruplarımız mevcuttur. Dijitalleşme ve İnovasyon, İnsan ve Kültür, Kurumsal Yönetişim, Toplumsal Katkı ve Paydaşlarla İletişim, İklim Değişikliği ve Çevre Alt Çalışma Grupları, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Bu yapı ile her Alt Çalışma Grubu'nun sorumlu olduğu öncelikli konular belirlenmiş olup, bu öncelikli konularla ilgili hedeflerin takibini Alt Çalışma Grupları yapmaktadır. Çalışma Grubu’nda yer alan üyeler, Alt Çalışma Grupları’nın liderliğini üstlenmektedir. Alt Çalışma Grupları belirledikleri hedefleri, projeleri ve ilerlemeleri liderlerine aktarmakta, liderler de karar ve/veya kaynak gerektiren konularda yönlendirme yapmaktadır. Çalışma Grubu’nun organizasyonunu ise Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı üstlenmiş olup, çalışmalara Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkanı’na direkt raporlayan Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü liderlik etmektedir. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 35
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun organizasyonunu, Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü üstlenmiş olup, çalışmalara Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkanı’na direkt raporlayan Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü liderlik etmektedir. Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili gelişmeler Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında da ele alınmakta olup, Komite yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarının çıktılarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 35 /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - sayfa 102
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları ilgili departmanlarımız tarafından oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamalarımız ve planlarımız sürdürülebilirlik raporumuzun ilgili kısımlarında paylaşılmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 36 /// İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 41, 43, 46, 49 /// Çalışanlarımız için MLP Care, sayfa 69
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılı hedeflerimizi paylaştığımız ilk yıl olduğundan, hedeflerimizin ilerleme durumunu gelecek yıllarda paylaşacağız.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet ve Sürdürülebilirlik Raporlarımız'da iş süreçlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımız açıklanmaktadır. MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Kültürümüz - sayfa 62
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik ile ilgili performans, hedef ve eylemler Faaliyet Raporu'nda paylaşılmakla beraber, detaylı bilgi Sürdürülebilirlik Raporları'nda yer almaktadır. MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik - sayfa 40-65
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmaların ve yürütülen faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hangileri ile ilgili olduğu Sürdürülebilirlik Raporları'nda açıklanmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve MLP Care - sayfa76-78
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında bu konularda şirketimizin dâhil olduğu herhangi bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X MLP Care, sürdürülebilirlik performans ölçümlerinde bağımsız güvence almamaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre yönetimi ile ilgili politikamız internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca, ilgili konuya ilişkin uygulamalarımız, eylem planlarımız 2022 Faaliyet Raporu’nun 42. sayfasında “Çevre Yaklaşımımız” başlığı altında ele alınmıştır. Her hastanemiz Çevre Danışmanlığı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almakta Enfeksiyon Kontrol Komiteleri, Teknik Hizmetler ve İdari İşler Departmanları iş birliğinde bir çevre yönetim sistemi mekanizması ile çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası hastanelerimiz için alınmaya başlanmıştır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/ /// MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Sertifikalar, sayfa 6
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporumuzda yer verdiğimiz veriler aksi belirtilmediği müddetçe MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“MLP Care”,”MLPCARE”) bünyesindeki hastanelerimizin 2021 yılına ait sürdürülebilirlik performansını yansıtmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Rapor Hakkında, sayfa 2
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik odaklı yarışmalar düzenlemeyi ve sürdürülebilirlikle ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik ödül mekanizmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri takip ederek kontrol altına almakta ve bu etkileri minimuma indirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çevresel öncelikli konularımız arasında başlıca “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi” ve “Sorumlu Su Kullanımı” maddeleri bulunmaktadır. Çevresel öncelikli konularımız, öncelik matrisi yapılırken dikkate aldığımız stratejik iş planımız, küresel risk ve fırsatlar, paydaş görüşleri ve sektördeki tecrübelerimiz ışığında belirlenmiştir. Takip ettiğimiz bu öncelikli çevresel konular ile ilgili yönetim yaklaşımlarımızı, hedeflerimizi, iyi uygulamalarımızı Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığı ile paylaşmaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - sayfa 41-50 /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik - sayfa 40-43
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X MLP Care olarak tüm hastanelerimizde enerji, su kullanımı ve atık yönetimi konularını kapsayan güvenli bir çevre yönetim sistemimiz mevcuttur. Çevre ile ilgili çalışmalarımızı ulusal mevzuatları karşılayacak şekilde yürütürken, misafirlerimize sunduğumuz hizmeti ve hizmet verdiğimiz ortamı geliştirmek amacıyla standartlarımızı yükseltmekteyiz. Hastanelerimizde, ulusal çevre mevzuatları ile uluslararası hastane yönetim sistemlerini hasta ve organizasyon odaklı ele alan Amerika menşeli JCI (Joint Commission International) Akreditasyon Standartları’nın içerisindeki çevre ile ilgili maddeleri dikkate almaktayız. Enerji, emisyon, atık ve su özelinde yürüttüğümüz çalışmalara, belirlediğimiz hedeflere, ayrıca çevre konularında tedarik zinciri yaklaşımımıza Sürdürülebilirlik Raporlarımız'da yer verilmiştir. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 34, 50
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda üyesi olduğumuz bir kurum bulunmamaktadır. İlerleyen dönemlerde kurumumuza ve paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayabileceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergeler ışığında şirket faaliyetlerinin ilgili olduğu çevresel etki dönemsel olarak, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde Sürdürülebilirlik Raporlarımız'da açıklanmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 46
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergelere ilişkin tüm ayrıntılar Sürdürülebilirlik Raporlamaları'ndan incelenebilir. 2021 yılına ait emisyonlarımızı hesaplarken metodoloji olarak IPCC 2006 Kılavuzları (Intergovernmental Panel on Climate Change)’nı kullandık. Ancak gerektiğinde Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol – GHG) ve DEFRA ((Department for Environment, Food & Rural Affairs) metodolojilerinden de faydalandık. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 46
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergelerimiz geçmiş yıl ile karşılaştırmalı olarak ilk kez 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuz'da paylaşılmıştır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Performans ve Göstergeleri, sayfa 80-81
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik ve açıkladık. Hedeflerin ilerleme durumları hakkında Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığı ile bilgi vereceğiz. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 41, 43, 46, 49
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz'in sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumlu iklim krizi ile mücadele kapsamında belirlediği hedefleri ve yaklaşımı Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve Faaliyet Raporu'nda açıklamaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 41-50 /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik - sayfa 42-43
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sağlık hizmeti sunan bir kurum olarak faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkimizi minimize etmek adına stratejimizi ve hedeflerimizi belirledik. Bu hedefler doğrultusunda eylem planlarımızı Sürdürülebilirlik Raporumuz'da paylaşmış olup, aldığımız aksiyonları açıklamaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 46,50
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü tarafların sera gazı emisyonları hesaplanmaya başlanmış olup, tüm emisyon kaynakları henüz hesaplamaya dahil edilemediğinden dolayı, azaltım ile ilgili bir aksiyon alınmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevre etkilerimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı yürütmekte olup, ilerleyen dönemlerde bu etkilerimizi ölçümleyerek yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklayacağız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 41-50
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık enerji tüketimlerimizi kaynaklarına göre açıklayarak Sürdürülebilirlik Raporları'nda paylaşmaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 43, 46
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretimi yoktur.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılına kadar Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile hastanelerimizde kullanılacak yenilenebilir enerjimizin üretimi çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 46
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X MLP Care’de herhangi bir yenilenebilir enerji kullanımı yoktur.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği projeleri yürütülmekte olup, enerji ve emisyon azaltımı projelerle eşleştirilerek açıklanmamıştır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - sayfa 43-45
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sağlık hizmetleri sunumu operasyonlarımızdan kaynaklanan su tüketimlerimizi Sürdürülebilirlik Raporlarımız'da paylaşmaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İklim Değişikliği Mücadelemiz ve Sorumlu Çevre Anlayışımız, sayfa 49
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X MLP Care, karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Biriken veya alınan karbon kredimiz bulunmamaktadır
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Karbon fiyatlandırılması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporlarımız ve Sürdürülebilirlik Raporlarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve internet sitemizde ulaşılabilir durumdadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Ulusal kanunlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Sözleşmeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri rehberliğinde MLP Care İnsan Hakları Politikası oluşturulmuş olup, ilgili politika resmi internet sitemizde yayınlanmıştır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-haklari-politikasi/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-kaynaklari-politikalari/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Resmi internet sitemizde paylaştığımız İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikaları'nda belirtildiği üzere çalışanlarına adil çalışma şartları sunar, çalışanlarına ve iş ortaklarına güvenli bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamaya önem verir. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etikkurallar/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-kaynaklari-politikalari/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-haklari-politikasi/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz'in İş Etiği Politikası'nda belirtildiği üzere, Politika'nın belirlenme amaçlarından biri MLP Care yönetici ve çalışanlarının hastalar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinin düzenlenmesidir. Şirket Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıklarının yönetim kurulu ya da müdürler kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarında fatura karşılığında hizmet gören doktorlar ile sağlık hizmeti sağlayıcılarında doktor olarak istihdam edilen kişiler ("Şirket Çalışan(lar)ı") Şirket'in bağlı ortaklıkları ve yurt dışındaki irtibat büroları (Şirket, Şirket Çalışanları ile birlikte "Şirket Kuruluşları ve Çalışanları") bu İş Etiği Politikası'na uymakla yükümlüdür. Ayrıca, MLP Care İnsan Hakları Politikası'nda belirtildiği üzere, Şirketimiz, çalışan haklarının korunması, eşit bir çalışma ortamının ve fırsat eşitliğinin sağlanması konularına önem vermektedir. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Çalışanlarımız için MLP Care,sayfa 69 /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-kaynaklari-politikalari/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-haklari-politikasi/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu konulardaki düzenlemelere MLP Care İnsan Hakları Politikası’nda ve İş Etiği Politikamız'da yer vermekteyiz. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Çalışanlarımız için MLP Care, sayfa 69 /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-haklari-politikasi/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlara yapılan yatırımlar, tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimi konularına ilişkin yönetim yaklaşımları İnsan Kaynakları Politikası'nda yer almaktadır. Ayrıca, her sene bu konularda yapılan çalışmalara Faaliyet ve Sürdürülebilirlik Raporları'nda yer verilmektedir. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu -Çalışanlarımız için MLP Care sayfa 62-75 /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik -sayfa 52-53 /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-kaynaklari-politikalari/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-insan-kaynaklari-politikalari/ /// https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar/ /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı- sayfa 73
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyetinin sağlanması için, çalışanlara sunulan fırsatlar ve çalışanlara yapılan yatırımlar Sürdürülebilirlik Raporları'nda her sene düzenli olarak paylaşılmaktadır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu -Çalışanlarımız için MLP Care sayfa 62-75
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası resmi internet sitemizde yer almaktadır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-i-s-sagligi-ve-guvenligi-politikasi/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istatistikleri ilerleyen dönemlerde paylaşacağız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Çalışanlarımız için MLP Care, sayfa 74-75
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Bilgi Güvenliği Politikamız resmi internet sitemizde yer almaktadır. https://www.mlpcare.com/kisisel-verilerin-korunmasi /// https://www.mlpcare.com/ykb-yrd-38-00-mlp-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-politikasi-.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X MLP Care İş Etiği Politikası belirlenmiş olup, bu politika resmi internet sitesinde yer almaktadır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/etik-kurallar/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketimiz'in toplumsal sosyal sorumluluk projeleri her sene Faaliyet Raporları'nda ve Sürdürülebilirlik Raporları'nda detaylı olarak paylaşılmaktadır. MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik -sayfa 58-59
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği, atık yönetimi, enerji verimliliği, bilgi güvenliği gibi ÇSY politikalarını ilgilendiren konularda eğitimler sağlamaktayız. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Çalışanlarımız için MLP Care, sayfa 74-75 /// MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik -sayfa 52-53
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümü ile ilgili politika oluşturulmuş olup şirketimizin resmi internet sitesinde yer almaktadır. https://investor.mlpcare.com/kurumsal-yonetim/politikalar/mlp-care-sikayet-yonetimi-politikasi/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarımız ile sürdürdüğümüz diyaloğumuzu açıklık, netlik ve hesap verilebilirlik temellerine dayandırıyor, kilit paydaşlarımız ile kurduğumuz iletişim sıklığımızı, diyalog kanallarımızı ve iletişim sebeplerimizi Sürdürülebilirlik Raporlarımız'da açıklıyoruz. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu - Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 37-39
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X GRI Standartları ile uyumlu 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuz'a internet sitemizden ulaşabilirsiniz. https://investor.mlpcare.com/site/assets/files/2648/mlp_care_surdurulebilirlik_raporu_2021.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesi olmamızın yanında, CEO'muz Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacısıdır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2022 yılının Aralık ayında gerçekleşen notlandırma sonrası BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandık.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Öncelikli sürdürüleblirlik konuları matrisi çalışması kapsamında menfaat sahipleri görüşleri dikkate alınmıştır. MLP Care 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, sayfa 34
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Topluma katkı sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir. Bu projeler, her sene Faaliyet Raporları'nda ve Sürdürülebilirlik Raporları'nda detaylı olarak paylaşılmaktadır. MLP Care 2022 Faaliyet Raporu - Sürdürülebilirlik -sayfa 58-59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176860


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: -1,66% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.179 27.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.351
31,1402 Değişim: 0,12%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,3254
Açılış: 31,1021
33,8018 Değişim: 0,02%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 34,0243
Açılış: 33,7948
2.032,29 Değişim: 0,01%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.048,30
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.