KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

11.03.2019 - 22:02
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2018 yılında şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 252'dir (8 konferansta 57 toplantı, 8 Roadshow'da 109 toplantı, 55 yatırımcı toplantısı, 13 analist toplantısı ve 18 telekonferans).
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678161
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oy birliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > MLP Care Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683471
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmesi'nde Madde 18 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilendirmeleri içermektedir. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ise Madde 27'de belirtilmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2017 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, bakanlık temsilcisi, danışman avukatlık şirketi temsilcisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. A ve B grubu payların her birinin bir oy hakkı vardır. Fakat Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar almak için A grubu pay sahiplerinin oyları imtiyaz olarak değerlendirilmiştir. Toplamda 88.229.127 adet A grubu pay mevcuttur. A grubu payların %47'si Lightyear Healthcare B.V., %24'ü Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, %14'ü Muharrem Usta'nın, %6'sı Hujori Financieringen B.V.'nin, %5'i Adem Elbaşı'nın, %2'si İzzet Usta'nın, %1'i Saliha Usta'nın ve %1'i Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın temsil ettiği paylardır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 36,42
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. Maddesi uyarınca Şirket yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usüle uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre "Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere Şirketin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre 2017 faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683471
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/05/2018 0 % 88,56 % 20,28 % 68,27 Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2017 Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2017 Yoktur. 68 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683471


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılında MLP Care
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Bağış ve Yardımlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklara İlişkin Bilgiler
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 50 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 67 4 4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu basılı versiyon - Sürdürülebilirlik > Kalite Standartları > Hastaneler Koordinasyon Komitesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Muharrem Usta
İcra başkanı / genel müdürün adı
Muharrem Usta
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket’in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta’nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bunun dışında ek bir KAP duyurusu yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.01.2018 tarihinde onaylanmış olan İzahname'nin KAP duyurusu bağlantısı - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/739540
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Mevcut kadın yönetim kurulu üyelerini oranı %33 olduğu için internet sitesinde konuyla ilgil ek bilgi paylaşılmamıştır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki kadın üyelerin sayısı 1'i bağımsız olmak üzere 2'dir. Kadın üye oranı %33'tür.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Muharrem Usta İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/12/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Seymur Tarı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2014 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Haydar Sancak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/02/2006 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2014 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Meral Kurdaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703317 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Tayfun Bayazıt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703317 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
278
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Disiplin Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etikihbar@mlpcare.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanları tarafından erişilebilir olan Kurul, Konsey, Komite El Kitabı’nda kurum içinde yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir çok komite bulunmaktadır. Gerek yöneticiler gerek çalışanlar görevleri gereği bu komitelerde görev alabilmektedirler.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları aşağıdaki gibidir: -İcra (Üst Yönetim) Kurulu -Disiplin Kurulu -Akademik ve Etik Kurul -Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme) -İlaç Yönetimi Komitesi -Transfüzyon Komitesi -Enfeksiyon Kontrol Komitesi -Hasta Güvenliği Komitesi -Değerlendirme ve Bakim Komitesi -Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Komitesi -Eğitim Komitesi -Tesis Güvenliği Komitesi -Radyasyon Güvenliği Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket içi erişime açık olan İşe Alım, Terfi ve Tayin Prosedürlerimizde “Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veririz. İş gücümüzdeki farklılıkları işimiz, çalışanlarımız, ekosistemimiz için bir zenginlik olarak görür ve destekleriz.” maddesi bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket için erişime açık olan Disiplin Prosedürümüzde “Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > İş Etiği Kodu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Basılı Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde Topluma Katkı başlığı altında bilgi verilmiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir. Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen tüm bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı ilişkileri > Bir Bakışta MLP Care > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu özgeçmişleri - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu Üyelerin bağımsızlık beyanları - Kurumsal Yönetim Bölümü > Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılında MLPCARE > 2018'in Önemli Gelişmeleri > Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Fiyatlarında Değişiklik Yapıldı 2018 Yılında MLPCARE > 2018'in Önemli Gelişmeleri > Kiralama Sözleşmelerini Tamamı Türk Lirasına Çevrildi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İliin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu Çalışma Esasları'nda net zaman belirtilmemekle birlikte Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme'nin 14. Maddesi Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları ilgili bilgiyi açıklamaktadır. Esas Sözleşme'nin internet sitesindeki yeri: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Diğer Bilgiler > Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-2 bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu basılı versiyon - Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komitelerin çalışma esasları 25 Ocak 2018'de KAP duyurusu yapılan İzahname'nin 17.3 bölümünde verilmiştir. KAP duyurusu balantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Tayfun Bayazıt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Meral Kurdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Tayfun Bayazıt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Meral Kurdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Deniz Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Meral Kurdaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tayfun Bayazıt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747124


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.