KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2019 - 09:51
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe SARAYKÖY
Adres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - 2018 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlem ALTUNBULAK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Abdülkadir UYGUN'u görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 4- Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Eda HEYBETLİ Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Konsolide Finansal Tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 72.953.293.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.296.714,40 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Madde 8- Gündemin 8. Maddesi ile ilgili olarak Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenmesine ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Rıza Akça, Sayın Ahmet Bilge Göksan, Sayın Cemal İpekoğlu ve Sayın Ali Atlamaz'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sayın Işınsu Kestelli ve Sayın Hüseyin Soygür'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Madde 9- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 28.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 26.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 24.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
Madde 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2019 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarih 2019/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 11- 2018 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 371.992 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 79.560 TL olmak üzere toplamı 451.552 TL bağış ve yardımda bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 13- 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 14- 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 15- Dilek ve temennilere maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 09:56'da kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2019

Ek Açıklamalar
28.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 03.04.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 08.04.2019 tarih ve 9804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754449


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.