KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2023 - 13:36
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 Peşin 0,5347186 53,47186 10 0,4812467 48,12467

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
28.04.2023 28.04.2023

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 0 0

Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 978.567.585,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.384.401,93 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 435.145.347,33-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 871.275.121,32 Türk Lirası vergi öncesi dönem karı oluştuğu, 81.563.770,64 Türk Lirası "Dönem Vergi Gideri" düşüldükten sonra 789.711.350,68 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı, bu tutardan Yasal Muhasebe Kayıtlarımızda bulunan 124.985.476,37 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıl Zararları" mahsup edildikten, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca 6.384.401,93-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 121.303.636,64 Türk Lirası Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu
görülerek,
Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınmasına,121.303.636,64 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 10.400.000-Türk Lirası tutarında Ortaklara I. Temettü dağıtılmasına,
TTK'nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.082.148,79 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının 100.821.487,86 Türk Lirası tutarında Ortaklara II. Temettü dağıtılmasına,
Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin % 53,47'sı oranında brüt 111.221.487,86 -Türk Lirası, 100.099.339,07 Türk Lirası net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 28 Nisan 2023 tarihinde başlanmasına,
SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen karşılıklar ayrıldıktan sonra 313.841.711-TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınmasına,
ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.837,206 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Milpa 31.12.2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 208.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.132.269,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 997.715.726 871.275.121,32
4. Vergiler ( - ) 19.148.141 81.563.770,64
5. Net Dönem Kârı 978.567.585 789.711.350,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 124.985.476,37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 543.422.237,67 543.422.237,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 435.145.347,33 121.303.636,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 435.145.347,33 121.303.636,64
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 435.145.347,33 121.303.636,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.400.000 10.400.000
* Nakit 10.400.000 10.400.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 100.821.487,86 100.821.487,86
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.082.148,79 10.082.148,79
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 100.099.339,07 0 82,52 0,48 48,125
TOPLAM 100.099.339,07 0 82,52 0,48 48,125

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
(7) Vergi Usul Kanunun 325A maddesi uyarınca 39.400.000 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Ayrıca 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası" Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi kapsamında pasifte "özel bir fon" hesabına alınmaktadır.Bu tutarlar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128479


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.