KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

11.03.2021 - 20:50
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
16 konferans - roadshow, 250+ kurumsal fon yöneticisi
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/516861
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
11, 11/A
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Migros Genel Kurul Toplantıları menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171 linkinde yer alan Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin listesi yer almaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 49,18
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimizin 29.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2019 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/04/2020 0 % 71 % 0,000001 % 71 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri Madde 13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "a. Denetimden Sorumlu Komite"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "c. Riskin Erken Teşhisi Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"Yönetim Kurulu Raporu" ve "Finansal Bakış" bölümleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bağımsız Denetim Raporu'nda "Üst yönetime sağlanan faydalar" bölümünde sunulmuştur.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 20 4 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 67 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Ocak 2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu komite üyeliklerine ilişkin görevlendirme yapmıştır. Buna göre, Tuncay Özilhan Başkan, Kamilhan Süleyman Yazıcı ise Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. CEO Özgür Tort icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Şirketin geleceğe yönelik beklentilerinin kamuya açıklanması hususunda Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetimden Sorumlu Komiteye 4 adet, üst yönetime 28 adet raporlama yapılmıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Denetim Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ömer Özgür Tort
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değillerdir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901661
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Çeşitlilik politikası hakkında bilgi kurumsal internet sitesinde, Hakkımızda bölümünde Politikalarımız altında "İnsan Kaynakları Politikası"nda yer almaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Migros Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin görev alması hususunda bir hedef (%25) belirlemiştir ve bir tavsiye kararı alarak bu hususu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirlenerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu bu konuda planlama yapmaktadır. 29.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Esel Yıldız Çekin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu suretle, Şirketin 12 kişilik Yönetim Kurulunda bir kadın üye yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Tuncay Özilhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/07/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Talip Altuğ Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Mehmet Hurşit Zorlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/07/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Esel Yıldız Çekin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Rasih Engin Akçakoca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Recep Yılmaz Argüden İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ömer Özgür Tort İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/04/2009 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İzzet Karaca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hüseyin Faik Açıkalın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Şevki Acuner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Tom Heidman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Politikalarımız / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
235 işe iade ve işçilik alacakları talepli davalar
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin yanı sıra ilgili Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Çalışanlar Migros Etik Kurul "etikkurul@migros.com.tr" adresinden, diğer menfaat sahipleri ise etik@migros.com.tr adresi veya iletisim@migros.com.tr e-posta adreslerinden doğrudan ihbarda bulunabilirler. Bununla birlikte 444 10 44 Müşteri Hizmetleri hattı ve 530 915 45 45 Whatsapp Hattı müşterilerin Migros'a doğrudan ulaşabileceği kanallar arasında yer almaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Mağazalarımızda çalışanlarımızın temsil edildiği yönetim organı İşyeri Sendika Temsilcileri kurullarıdır. İşyeri Sendika Temsilcileri, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulamaları yanında, çalışanlar ya da şirketimiz tarafından bildirilen şikayet ve dilekler hakkında işveren temsilcileriyle görüşürler. Ayrıca üyesi bulundukları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gibi farklı Kurullarda ve çeşitli projeler için oluşturulan komitelerde temsil edilirler. Migros çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla, bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla her yıl ?Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması? gerçekleştirilmektedir. Bu anket ile elde edilen sonuçlar her yıl alınacak yeni yönetsel kararlara temel oluşturmaktadır. Şirket strateji ve hedeflerinin çalışanlar arasında adil, şeffaf ve dengeli bir şekilde dağılımının sağlanabilmesi için yıllık olarak ?Hedef Yayılım Çalıştayı? düzenlenmektedir. Bu çalıştayda bulunan temsilciler şirketin yıllık hedeflerinin belirlenmesine doğrudan etki etmektedir. Şirketin ana stratejisini belirleyen hedefler tüm departmanlara objektif şekilde yayılmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Gözden geçirme ve onay. Her yıl gerçekleştirilen Stratejik İnsan Kaynakları Toplantılarında Migros?un ihtiyaçları ve kısa-orta-uzun vade planlamaları doğrultusunda Potansiyel, Yüksek Performanslı ve Yıldız çalışanların belirlenmesinin yanı sıra Kritik Pozisyonlar, Yedekleme Planları ve Emeklilik Planları değerlendirilmekte ve yönetim kararı ile onaylanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası (Seçme ve Yerleştirme kısmı)
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda / Politikalarımız / İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Politikalarımız / Migros Etik Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını içermektedir)
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Hakkımızda bölümünde Politikalarımız altında "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nda detaylı açıklama yapılmıştır. (https://migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=486)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri bölümünde "Kurumsal Künye, Ortaklık Yapısı ve İştirakler, Migros Esas Sözleşme, Özel Durum Açıklamaları, Finansal Sonuçlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri, Ayrılma Akçesi Kullanımı Duyurusu, Kar Dağıtım Politikası, Şirket Bilgilendirme Politikası, Migros Etik Kuralları, Sıkça Sorulan Sorular" alt başlıkları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=68 linkli "Ortaklık Yapısı ve İştirakler" sayfası
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu bölümü ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu / "Bağımsızlık Beyanları". Üst Yönetimin şirket dışında yürüttükleri görevler ise KAP'taki Migros Ticaret A.Ş. sayfasında (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1494-migros-ticaret-a-s) Genel Bilgiler sekmesinde Yönetime İlişkin Bilgiler kısmında "Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel" başlığında sunulmuştur.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.2 Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda "Diğer Hususlar" ve Bağımsız Denetim Raporunda "Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Yükümlülükler" dipnotu
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
8
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / "Migros Esas Sözleşme" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamakla beraber, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması hususunda Kurumsal Yönetim Tebliği?nde belirtilen şartlara uyulmaktadır. Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826362
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - İzzet Karaca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Şevki Acuner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin Faik Açıkalın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Esel Yıldız Çekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Recep Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Affan Nomak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tom Heidman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Talip Altuğ Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hüseyin Faik Açıkalın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917596


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.