KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2018 - 13:05
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 8.032.618,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 19.613.753,78TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ve böylece ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - Dönem içerisinde Yönetim kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. Madde uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
9 - Şirketin Kayıtlı Sermaye Kullanım Süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onay uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda karar alınması.
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MEPET 2017 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 MEPET 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU23052018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 mepet kar payı dagıtım tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 mepet ksts gümrük onay yazısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 20.06.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.06.2018 Tarih ve 35238662 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 200.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden, toplam 108.058TL sermayesine tekabül eden 10.805.800 adet hissenin asaleten, 38.921.193TL sermayesine tekabül eden 3.892.119.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 39.029.251TL sermayesine tekabül eden 3.902.925100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen EDA HEYBETLİ'nin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Fakı Buluç DEMİREL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda HEYBETLİ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Şevket TAY söz alarak, cironun gayet güzel olduğu fakat satışların maliyetinin yüksek olduğu, ciro yükselirken satışların maliyeti de yükselmektedir açıklanmasını istiyoruz. Bu hususa ilişkin olarak Yönetim Kurulu, akaryakıt sektöründeki kar marjlarının giderek düşmesi, rekabet şartları, döviz yüksekliği ve benzeri ülke genelindeki gelişmelerden dolayı karlılığımız böyledir. Normalde sektörün geneli itibariyle kar marjının normal olduğu bilgisi verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.032.618,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 19.613.753,78TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının genel kanuni yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda "yıllardır kar eden şirketimizin ortaklara kar payı dağıtması ve karını paylaşması gerekmektedir" yönünde muhalefet şerhi verdiği görüldü.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Buna göre Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 11.08.2017 tarih ve 2017-21 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Bakanlık temsilcisi bu gündem maddesine ilişkin olarak söz aldı, TTK 399/1. Fıkrası "Denetçi, şirket genel kurulunca topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder." Ve aynı maddenin 6. Fıkrası "Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır." hükmü yer aldığını belirtti ve Genel kurulun buna uygun olarak karar alması gerektiğini genel kurula hatırlattı.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4042 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.05.2018 tarih ve 34012184 sayılı izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin uzatılması amacıyla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişlikler Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. 2018 yılında yapılabilecek bağışlar hususunda en fazla 1.000.000TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 1.000.000TL'nin sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.
12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 40 ila 44. Sayfalarında yer alan 6. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının'da" koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu. Fiziksel olarak katılan ortaklarımızdan Şevket TAY söz alarak "Şirketimizin 23 Milyon kadar geçmiş yıl karlarımız vardır, bu nedenle hisse senedi fiyatının diplerde olması nedeniyle hisse geri alım yapılmasını öneriyoruz." Şeklinde öneri verildi. Başkaca söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda "2017 yılında geri alım yapılan hisselerin satılıp satılmadığı hakkında bilgi verilmesini istiyorum" denildi. Yönetim Kurulu bu hususta herhangi bir işlem henüz yapılmadığı, yapıldığı zaman KAP'da duyurulacağı bilgi verildi.
15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 11:55


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MEPET TUTANAK 2018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_mepet 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 mepet ksts gümrük onay yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696361


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2599 Değişim: -0,01%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2671
Açılış: 9,2611
10,7491 Değişim: 0,02%
Düşük 10,7275 18.10.2021 Yüksek 10,7700
Açılış: 10,7467
526,33 Değişim: -0,01%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 526,80
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.