KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 - 14:16
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 OLAĞAN GENEL KURULU TİCARET SİCİL TASDİKİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
5 - 2020 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MAYIS 2021 GÜNÜ YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 25 MAYIS 2021 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2021 tarih ve 64121426 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEMRA AKKAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/05/2021 tarih 10321 sayılı nüshasının 393,394 ve 395 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr ve http://www.megaorme.com internet sitelerinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 38.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 38.000.000 adet hisseden 13.655.457,90 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 385 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 13.655.842,90 TL'lik sermayeye karşılık 13.655.842,90 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Açılış ve yoklama yapıldı,
Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.
GÜNDEM MADDE 2:
Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Şirketin 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, 2020 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
2020 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2020 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2020 Bilanço Kar ve Zarar hesapları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
2020 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 20.044.914 TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 23.525.557,93 TL net dönem karı mevcuttur.
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi olan karın dağıtılmayacağı, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 40.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 4.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim Kurulu Başkanı : Eda ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği : Hakan ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Üyesi : Duran ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Üyesi : İrfan DEMİR,
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl müddetle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapacaklardır.
GÜNDEM MADDE 10:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
2020 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2021 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 25.05.2021 Avcılar/İSTANBUL
Bakanlık Temsilcisi
Semra AKKAN
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.05.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.620 Değişim: 1,42% Hacim : 35.859 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5981 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6183
Açılış: 32,5026
35,0547 Değişim: 0,22%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.445,85 Değişim: 0,54%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.