KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2019 - 16:31
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Tarihi 17.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
8 - Yönetim kuruluna bedelli sermaye artırımı kararı alabilmesi için yetki verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 HAZİRAN 2019 GÜNÜ YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 17 HAZİRAN 2019 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14/06/2019 tarih ve 45143354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi LEVENT ÇETİN 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/05/2019 tarih 9836 sayılı nüshasının 765-766 sayfasında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.221.450,25TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.221.450,25 adet hisseden 6.747.412,71 TL'lik sermayeye karşılık 6.747.412,71 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 6.747.412,71 TL'lık sermayeye karşılık 6.747.412,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket yönetim kurulu üyesi İrfan DEMİR tarafından toplantı başkanlığı için Eda ÖZHAN Hanım teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Saymanı Memurluğuna : İrfan DEMİR'in
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
GÜNDEM MADDE 2:
Şirketin 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, oy birliği ile kabul edildi.
2018 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
2018 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2018 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresindeortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2018 Bilanço Kar ve Zarar hesapları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sadi ERGÜN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
ALT GÜNDEM MADDE 5.1
Esas Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen şirket merkez adres değişikliği konusunda bilgi verildi.
ALT GÜNDEM MADDE 5.2
Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen toplantıya çağrı ve oy kullanma şekli hakkında yapılan değişiklik oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2018 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 2.867.851,93.-TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 5.225.468,36 net dönem karı mevcuttur.
2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi..
GÜNDEM MADDE 7:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Şirket Yönetim Kuruluna bedelli sermaye artırımı kararı alabilmesi için yetki verilmesini oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
ALT GÜNDEM MADDE 8.1
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin kabulü oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim Kurulu Üyelerinden Eda ÖZHAN'a 3.500 TL, Sadi ERGÜN'e 2.250 TL, İrfan DEMİR'e ve Duran ÖZHAN'a aylık 2.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
2018 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2019 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. Bunlarla ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen şirket merkez adres değişikliği konusunda bilgi verildi. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen toplantıya çağrı ve oy kullanma şekli hakkında yapılan değişiklik oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin kabulü oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775657


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2374 Değişim: 0,18%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8611 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.424,07 Değişim: 0,59%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,97
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.