KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:32
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 2.273.740 1.940.011
Satışların Maliyeti
Not.28 -494.375 -393.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.779.365 1.546.222
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.779.365 1.546.222
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -855.360 -708.593
Pazarlama Giderleri
Not.29 -583.168 -510.606
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 -443.641 -346.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 252.207 286.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -52.475 -98.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.928 168.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 142.004 5.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
238.932 173.783
Finansman Gelirleri
Not.33 1.236.670 683.665
Finansman Giderleri
Not.33 -50.281 -10.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.425.321 846.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-157.612 -41.967
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-133.619 -34.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.993 -7.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.267.709 804.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.267.709 804.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.27 1.267.709 804.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.777.063 1.606.662
Dönem Karı (Zararı)
1.267.709 804.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
807.130 284.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 441.114 359.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 34.355
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 34.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
588.062 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 588.062 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-289.597 -192.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -233.914 -163.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 49.702 10.240
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 42.166 60.078
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 -147.551 -99.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 23.993 7.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
43.558 75.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.314.983 699.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.638.111 1.048.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 2.638.111 1.048.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.725 8.788
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 21.147 7.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
578 1.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.15 -12.901 -5.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.150 3.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.389 -69.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 3.389 -69.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
130.543 179.637
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -470.556 -354.252
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-470.556 -354.252
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-106.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.126 -4.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.528 -278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.598 -4.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.389.822 1.788.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.339 -128.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-447.420 -53.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-707.463 -699.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-707.463 -699.843
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -3.643 -9.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -703.820 -690.671
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.211 153.315
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
Not.33 -49.702 -10.240
Alınan Faiz
Not.33 233.913 163.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.253.811 1.060.134
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.253.811 1.060.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.961.121 12.410.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 21.214.932 13.470.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 21.251.009 18.020.039
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
Not.10 2.242.728 4.880.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 2.242.728 4.880.840
Diğer Alacaklar
Not.11 88.901 110.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 - 37 83.958 55.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 4.943 55.521
Stoklar
Not.13 22.464 9.563
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 45.855 42.330
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.330
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40.357 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 35.042 10.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.514
ARA TOPLAM
23.726.356 23.073.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.726.356 23.073.911
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 2.500.000 2.500.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 68.954 76.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.658.730 5.380.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.658.730 5.380.214
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 3.105 479
Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.231.133 7.957.569
TOPLAM VARLIKLAR
31.957.489 31.031.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
Not.10 140.936 137.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 140.936 137.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 685.328 554.784
Diğer Borçlar
Not.11 99.482 570.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
99.482 570.041
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 163.783 124.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 163.783 124.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 133.619 165.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 3.598
ARA TOPLAM
1.223.148 1.556.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.148 1.556.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.753.338 1.829.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.753.338 1.829.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 318.518 284.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.071.856 2.114.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.295.004 3.670.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 28.662.485 27.360.800
Ödenmiş Sermaye
5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-946.754 -980.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-946.754 -980.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
492.616 492.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.170.431 10.926.208
Net Dönem Karı veya Zararı
1.267.709 7.244.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.662.485 27.360.800
TOPLAM KAYNAKLAR
31.957.489 31.031.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 6.036.971 1.708.177 3.688.449 20.719.434 20.719.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.688.449 -3.688.449 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.797 804.853 863.647 863.647
Dönem Karı (Zararı)
804.853 804.853 804.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.797 58.794 58.794
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -333.850 6.036.971 5.396.626 804.853 21.583.081 21.583.081
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.207 7.244.223 27.360.800 27.360.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
42.390 42.390 42.390
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Not.27 5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.968.599 7.244.223 27.403.190 27.403.190
Transferler
7.201.833 -7.244.223 -42.390 -42.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.301.685 1.301.685
Dönem Karı (Zararı)
1.267.709 1.267.709 1.267.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.976 33.976 33.976
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -946.753 492.616 18.170.430 1.267.709 28.662.485 28.662.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.267.709 804.853
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.975 58.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 43.558 75.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.583 -16.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 -9.583 -16.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.975 58.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.301.684 863.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.301.684 863.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.