" />

KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2018 - 14:46
KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe KÜTAHYA MERKEZ
Adres Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2017 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
7 - Kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6'ıncı maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanması,
8 - 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
11 - 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 yılı Olağan genel kurul kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Kpor- Kayıtlı Süre Uzatımı GerekçesizTadil Metni- 02012018.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 06 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önergenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önergenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun ‘'Raporlarda belirtilen 5.056.624 TL tutarındaki Reklam Giderleri, hangi TV, Radyo, Dergi, Gazete vb. kuruluşuna gitmiştir. Kuruluş ve tutar bildirerek bilgi verilmesini talep ederim." Şeklindeki önerisine karşılık Divan Başkanı Sn. Celal Kaya KINALI konu ile ilgili toplantı sonrasında yazılı olarak bilgilendirileceğini belirtti.
4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'ni temsilen katılan Sn. Ali ORDULU tarafından okundu.
5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.
Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararında önerildiği üzere SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 30.692.659,78.-TL SPK kayıtlarında ise 40.133.918,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 49.700,00.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 32.215.320,00.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 28.014.904,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 19.290.040,08.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2017 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, itibari değeri 1 TL ‘ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.
7- Gündemin 7.maddesi gereği kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine geçildi. okundu, görüşüldü, oya sunuldu. oy birliği ile karar verildi.
8- Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Nisan/2018 döneminden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne, itibari değeri 1 TL ‘ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.
10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, itibari değeri 1 TL ‘ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
11- Gündemin 11.maddesi uyarınca 2017 yılında yapılan toplam 49.700,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 2018/08 sayılı 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle karar verildi.
12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, itibari değeri 1 TL ‘ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
14- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Bilgilerinize sunarız.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 06.04.2018 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 06.04.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 4 19.04.2018 - 9562.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.225 Değişim: 0,62% Hacim : 28.536 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.231
Açılış: 11.183
33,0315 Değişim: -0,03%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
36,0083 Değişim: 0,19%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.551,41 Değişim: 0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.