" />

KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2020 - 17:23
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
 
            Bankamızın 2019 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 26/03/2020 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
 
            2019 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi  toplantı tarihinden en az 21 gün önce Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.
 
            Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.
 
            Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.
 
            Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
 
NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.
           2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-    Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2-    Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3-    Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4-    2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5-    2019 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6-    Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
7-    Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinde ve Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin 43. maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
8-    27/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9-    Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin kalan süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
14- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılabilmesi" konusunun görüşülüp, karara bağlanması.
15- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.
16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
17- Dilekler ve kapanış.
 
                                
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
 
              Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 26/03/2020 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn.                                                                                        'ı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VERENİN                 :
Adı Soyadı                                                     :            
Sermaye Miktarı                                           :            
Sahip Olduğu Hisse Adedi                            :              
Ödenmiş Sermaye Miktarı                            :            
Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi             :
Oy Miktarı                                                     :            
Adresi                                                            :            
İmzası                                                            :            
 
 
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI
 
                                ESKİ ŞEKLİ
 
SERMAYE VE  HİSSELER
 
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,000,000,000.-TL (Dört  Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,000,000,000.-  (dört milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
 
 
4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) sermayenin
 
 
a)     3,500,000,000.-TL (Üç  milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
b)     Artırılan  500,000,000.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'nın 499,681,075.- TL (Dört yüz doksan  dokuz milyon altı yüz seksen bir bin yetmiş beş Türk Lirası)'lık bölümünün  tamamı Bankanın 2018 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış  olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı  olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye ilave edilen 318,925.-TL (Üç yüz on sekiz bin dokuz yüz  yirmi beş Türk Lirası)'lık bölümü 2018 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun  kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından  (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay  sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
 
                              YENİ ŞEKLİ
 
SERMAYE VE  HİSSELER
 
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi  4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1  TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,600,000,000.- (dört milyar altı yüz  milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
 
4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin
 
 
a)     4,000,000,000.-TL (Dört  Milyar Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
b)     Artırılan  600,000,000.-TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'nın 599,610,841.- TL (Beş yüz doksan  dokuz milyon altı yüz on bin sekiz yüz kırk bir Türk Lirası)'lık bölümünün  tamamı Bankanın 2019 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış  olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı  olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye ilave edilen 389,159.-TL (Üç yüz seksen dokuz bin yüz elli  dokuz Türk Lirası)'lık bölümü 2019 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında  elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç  kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki  paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
 

                              ESKİ  ŞEKLİ
 
YÜKSEK DANIŞMA KURULU  
MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, bir Yüksek Danışma  Kurulu kurulur. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen altı  üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim  Kurulu'nca yeniden üye seçilir. Yüksek Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve  esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.   
 
Kurul kendi arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yüksek  Danışma Kurulu re'sen veya Yönetim Kurulu'nun veya Genel Müdür'ün veya Yüksek  Danışma Kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, Başkan tarafından  toplantıya çağrılır. Kurulun yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim  Kurulunun onaylayacağı bir iç düzenlemeyle belirlenir. 
 
Yüksek Danışma Kurulu,  Banka faaliyetlerinin, çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede  gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir.  
 
Yönetim Kurulu, gerekli  gördüğünde maksat ve kaideler konusunda Yüksek Danışma Kurulu'nun mütalaasını  alır.  
 
Yüksek  Danışma Kurulu, mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa  verir.   
 
 
                            YENİ  ŞEKLİ
 
DANIŞMA KOMİTESİ 
MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, üst düzey yönetim ve  ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve bağımsız bir Danışma Komitesi  kurulur. Danışma Komitesi, nitelik ve şartları ilgili mevzuat hükümleri saklı  kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur.
 
Danışma komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve  görevlendirmeyi takip eden ilk genel kurulun onayına sunulur.
 
Danışma komitesi üyelerinin görev süresi, ilgili mevzuat hükümleri saklı  kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma komitesi  üyesinin görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik  nedeniyle iş görememesi, görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi,  kendi isteğiyle görevden ayrılması veya banka yönetim kurulu üyelerinin en az  üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erer. Görev süresi sona eren  üyeler tekrar görevlendirilebilir.
 
Danışma Komitesi'nin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat hükümleri  saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenir.   
  
Danışma Komitesi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim  Kurulunca belirlenen görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.  
 

                                                                                    

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0643 Değişim: -0,04%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1123
Açılış: 33,0783
36,0850 Değişim: -0,20%
Düşük 36,0414 19.07.2024 Yüksek 36,1433
Açılış: 36,1433
2.599,47 Değişim: -0,56%
Düşük 2.595,15 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.