KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2021 - 13:51
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI/AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2020 Yılı Karı/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi,Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KUŞTUR AŞ 2020 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 3 2020 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi Kuştur Tatil Köyünde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Cad. No:10 Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN (Adres Kodu 1482716626) adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2021 tarih ve E-55603272-431.03-00062654985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ersan AYBAR ve Selahattin ZENGİ'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/03/2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘‘Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar'' başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (115 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 02/03/2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri E.Tünay KAVASOĞLU, H.Arzu ÇAVUŞ, Necati GELMEZ, Ebru KAVASOĞLU ve Bağımsız Denetim Şirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Denetçi Sinan Serbest'in toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.473.391,88 TL sermayeye karşılık 347.339.188 adet payın asaleten olmak üzere toplam 347.339.188 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN TATBİKATI:
MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Necati GELMEZ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Necati GELMEZ ve Başkan Yardımcılığına H.Arzu ÇAVUŞ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını, kabul edenlerin el kaldıracağını red oyu verenlerin sözlü olarak ve adını söyleyerek oy kullanacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 25/02/2021 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 4 : 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Denetçi Sinan Serbest tarafından okundu.
MADDE 5 : 2020 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar/zarar hesaplarının 25/02/2021 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. 2020 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 6 : Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda kullanılabilir oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 1.463.376,00 Türk Lirası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Tam Tasdik Raporu için Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamede 393.430,73 Türk Lirası zarar elde edilmiştir.2021 yılı turizmde belirsizlikler ve Vergi Usul Kanuna göre zarar ettiği için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu kararı oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar olması ve üyeliklere toplantı yerinde hazır bulunan E.Tünay KAVASOĞLU, Av.Necati GELMEZ, H.Arzu ÇAVUŞ, Ebru KAVASOĞLU'' önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 9 : "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2020 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 899.786,35 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir" şeklinde Hürrem Arzu ÇAVUŞ tarafından genel kurula bilgi verildi.
MADDE 10 : Toplantı Başkanı Av. Necati Gelmez söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Nisan 2021 ayından başlayıp yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 8.900,00 TL ücret ödenmesini yazılı önerge ile önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 11 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak 1 yıllık seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ile olan anlaşma Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE 12 : Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından 2020 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2021 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000,00 TL yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 13 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 14 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15 : Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.
MADDE 16 : Dilek ve temennilere geçildi. Metin Tekin söz aldı. 2021 turizm sezonun pandemi sebebiyle kötü geçeceği konusunda bilgi verdi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 31/03/2021 KUŞADASI/AYDIN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 yılı genel kurul toplantı tutanağı310321PDF.pdf - Tutanak
EK: 2 hazırun31032021PDFF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
- Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31/03 /2021 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.
- Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31/03 /2021 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde toplanmıştır, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varılmış toplantı tutanağı ve hazirun ekte sunulmuştur.
-Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922561


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.