KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2022 - 20:51
KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Tarihi 09.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli 2021 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
11 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'sine" değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması,
16 - Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması hususunun genel kurulda görüşülmesi,
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 KRVGD OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 Spk onaylı Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2021 KRVGD BİLGİLENDİRME DÖKUMANI2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 tarihinde, saat 14 00 da, DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM 1
Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn .Ömer Yüksel toplantı başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aylin Erküvün ve Oy Toplama Memuru Sn.Emrah Temel'i görevlendirdi.
GÜNDEM 2:
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
GÜNDEM 3:
2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.
GÜNDEM 4:
Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 'ni temsilen katılan Sn. Tayfur Aykanat tarafından okundu Toplantı Başkanlığına okunmuş sayılması için önerge verildi.Verilen önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 5:
Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş sayılması için önerge verildi,önergenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.Gündem maddesi oya sunuldu,mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM 6:
01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.03.2022 tarih ve 2022/4 sayılı teklifi okundu. Okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığına verilen nakit temettü ödeme tarihinin 5 Temmuz 2022 olması yönündeki önerge oylamaya sunuldu. Mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
GÜNDEM 7:
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca, Sn. Ömer Yüksel'in 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM 8:
Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin toplamda aylık Net 55.000 TL, diğer 4(dört) Yönetim kurulu üyelerine toplam aylık Net 140.000 TL, yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi oya sunuldu,gündem maddesi mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM 9:
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM 10:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
GÜNDEM 11:
2021 yılı hesap döneminde 1.133.173 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında bilgi verildi. 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Konsolide Esas Faaliyet karının %2 olarak tespitini içeren Yönetim kurulu önerisi oya sunuldu, mevcudun oy çokluğu kabulüne karar verildi.
GÜNDEM 12:
Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oya sunuldu, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM 13:
Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM 14:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilginin mali tablolar 28 No'lu dipnotunda yer aldığı. Şirketimiz www.kervangida.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu genel kurula bildirildi.
GÜNDEM 15:
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili esas sözleşme değişikliği oya sunuldu, mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
GÜNDEM 16:
Şirket ortaklarından Sn. Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirkette sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.
GÜNDEM 17:
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KRVGD 2021 YILI OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 KRVGD 2021 YILI OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8120 Değişim: -3,11%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,7582 Değişim: -2,84%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
987,18 Değişim: -2,82%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.