KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2018 - 14:49
KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI 0LAĞAN GENEL KURULU 12 HAZİRAN 2018 SAAT 13:00'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Tarihi 12.06.2018
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2017 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Şirketimiz Ücretlendirme Politikası kapsamında , yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2017 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2018 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
14 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRSAN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 BDK RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 KRSAN YKK DAVET 2017 OLAĞAN.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na Masum Çevik oy birliği ile seçildi, tutanak yazmanlığına Leyla Akbaş oy toplama memurluğu'na Büşra Küçüksipahioğlu divan başkanı tarafından atandı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2017 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.karsusan.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını, önerdi, öneri kabul edildi. Mali tablolar ve raporlar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 3.982.420-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 23.080.060,55 -TL. net dönem karı oluşmuştur. Yasal kayıtlarda iştirak satış kazancı istisnası nedeniyle 15.972.390,09 TL özel fon ayrıldığı için net dönem karı 7.107.670,46 TL mevcuttur.
Gerek mevzuat , gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu kararı ile 22.03.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile 2018 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 25978675166 T.C. Kimlik numaralı Ali Kuşçu Mah. Fatih Cd. No:70 D:2 Fatih / İSTANBUL adresinde mukim Masum Çevik,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 63676412218 TC Kimlik numaralı Fevzi Çakmak Mah.Cihan Sokak No:25/10 Bahçelievler –İstanbul adresinde mukim Hasan Yalçın ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 46702786088 T.C. Kimlik numaralı Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. 311G Blok D:15 Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde mukim Ramazan Dikmen ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 32881739472 T.C. Kimlik numaralı İnönü Mah. İstiklal Cd. Akın Sk. NO:22 D.4 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim İsmail Baysal ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 54091590902 T.C. Kimlik numaralı Karadeniz mah. 1114 sokak. No:14 D:15 G.Osmanpaşa / İSTANBUL adresinde mukim İrfan Yazıcı
2 yıl süre ile seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2018 yılı için ücret ödenmemesine mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
10. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2017 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
14. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı..


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pdf dosya olarak gönderilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,96% Hacim : 13.454 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3166 Değişim: -0,15%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8478 Değişim: -0,03%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
530,96 Değişim: 0,22%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.