KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2023 - 16:49
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Körfez GYO 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2023 tarihinde tamamlanmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:129/1 Kat:2B Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
5 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2023 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2022 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 / 03 / 2023 tarihinde saat 14.00‘da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.03.2023 tarih ve 84014604 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2023 tarihli ve 10784 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.
Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 02.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.500.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.000 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların 49.500.000 oyu ile oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Gökhan GÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketimizin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır. Müzakere sonunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 02.03.2023 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2023 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2022 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 02.03.2023 tarih ve 07 toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda pay sahipleri tarafından verilen öneri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere AHMET KARACA (T.C. ***********) (İkamet Adresi: *******) AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA (T.C. ***********) (İkamet Adresi: *******), İDRİS TURAN İLTER (T.C. ***********) (İkamet Adresi: *******), GÜVEN OBALI (T.C. ***********) (İkamet Adresi: *******) ve SABAHATTİN BİRDAL'ın (T.C. ***********) (İkamet Adresi: *******) seçilmeleri katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı Ocak ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 20.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2022 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 07 toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.000 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 Çarşamba günü saat 14.00'da Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:129/1 Kat:2B Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129424


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.257 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8507 Değişim: 1,07%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3201 Değişim: 0,98%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.497,66 Değişim: 2,67%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.