KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2020 - 18:12
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 21.05.2020 tarihinde tamamlanmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.04.2020
Genel Kurul Tarihi 21.05.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2019 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2020 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRGYO- 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 / 05 / 2020 tarihinde saat 15.00‘da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 20.05.2020 tarih ve 54454947. sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2020 tarihli ve 10067 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.
Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 21.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.500.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.000 adet payın temsilen, elektronik ortamda katılan 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.500.001-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmuştur, fiziki olarak sermaye sahiplerinin %75'i hazır bulunmuştur.
Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Muhammet USLU'yu tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Ethem Umut BEYTORUN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketimizin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiş ve ardından 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiş ve ardından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2020 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda pay sahipleri tarafından verilen öneri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere AHMET KARACA (T.C. 33307968728) (İkamet Adresi: Göktürk Mah. Pırlanta Sok. Ravza Sit. No:16 Eyüp / İstanbul), AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA (T.C. 17153329742) (İkamet Adresi: Merkez Mah. Cami Sok. No:16/6 Küçükyalı – Maltepe / İstanbul), İDRİS TURAN İLTER (T.C. 21760811040) (İkamet Adresi: Altunizade Mah. Dadaşlar Sok. Erzurum Sit. No:27/3 Üsküdar / İstanbul), GÜVEN OBALI (T.C. 36865669380) (İkamet Adresi: Hatboyu Perçem Sok. Olguner Apt. No:23/7 Göztepe – Kadıköy / İstanbul) ve NİHAT SEDAT DENGE'nin (T.C. 40828536534) (İkamet Adresi: Caferağa Mah. Damacı Sok. Beşik Blok No:1/11 Kadıköy / İstanbul) seçilmelerine katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2019 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KÖRFEZ GYO- 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 KÖRFEZ GYO- 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2020 Perşembe günü saat 15.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.