KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:00
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 4.059.963 3.481.774
Satışların Maliyeti
23 -3.156.523 -2.793.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
903.440 687.791
BRÜT KAR (ZARAR)
903.440 687.791
Genel Yönetim Giderleri
-145.709 -138.483
Pazarlama Giderleri
-230.890 -232.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.078 -21.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 253.544 176.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -237.835 -147.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
521.472 324.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 33.565 31.656
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -4.689 -3.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -36.270 11.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
514.078 364.237
Finansman Gelirleri
27 2.188.150 926.744
Finansman Giderleri
27 -2.495.439 -1.127.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.789 163.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.942 30.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 30.942 30.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.731 194.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.731 194.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -17
Ana Ortaklık Payları
237.712 194.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
955.346 683.466
Dönem Karı (Zararı)
237.731 194.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
731.938 588.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 226.724 263.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.740 12.962
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.568 15.360
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.172 -2.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.358 9.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.358 9.765
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.331 157.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -415.893 -330.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 524.224 487.795
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
368.782 180.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.795 -946
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.795 -946
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
36.270 -5.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-30.942 -30.711
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.120 2.093
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.120 2.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-990 -80.433
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.242 -34.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.822 -5.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.791 -11.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.322 20.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.004 -38.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.681 -165
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.797 -33.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.061 21.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.491 12.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.570 9.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
968.679 702.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -13.333 -19.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.370 -61.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.548 10.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.918 -72.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -29.563 -56.340
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.355 -15.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.645.775 -839.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.286.596 7.238.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.581.191 -6.256.653
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 52.784
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-52.090 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.139 -26.971
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 3.444
Ödenen Temettüler
-42.975 -246.270
Ödenen Faiz
-495.030 -509.565
Alınan Faiz
27 415.893 330.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.166.839 -1.424.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.799 -217.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
849.833 215.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.034 -1.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.883 29.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.917 27.883


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.917 27.883
Ticari Alacaklar
563.053 447.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 160.773 146.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 402.280 300.701
Diğer Alacaklar
6.804.327 4.665.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 6.742.501 4.568.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 61.826 96.657
Türev Araçlar
8 0 0
Stoklar
7 722.241 689.622
Peşin Ödenmiş Giderler
76.108 69.526
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 48.788 46.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.320 23.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
94 39
Diğer Dönen Varlıklar
8.086 13.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 8.086 13.577
ARA TOPLAM
8.304.826 5.913.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.304.826 5.913.444
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.028.000 603.935
Ticari Alacaklar
27.151 19.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.151 19.199
Diğer Alacaklar
107 5.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 107 98
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 8.844 61.830
Maddi Duran Varlıklar
10 3.847.690 2.237.511
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 54.673 48.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 72.526 42.677
Peşin Ödenmiş Giderler
1.344 3.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.344 3.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.b 8.805 3.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.049.140 3.025.751
TOPLAM VARLIKLAR
13.353.966 8.939.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 4.335.843 3.975.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.151.263 706.583
Ticari Borçlar
489.753 420.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 90.693 70.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 399.060 350.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.488 25.206
Diğer Borçlar
37.574 55.983
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 2.603 54.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 34.971 1.290
Türev Araçlar
8 1.795 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 202.832 141.223
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.438 12.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.493 8.825
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.945 3.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.589 10.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 13.589 10.573
ARA TOPLAM
7.270.575 5.347.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.270.575 5.347.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 755.114 612.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.197 32.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.891 90.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 131.891 90.767
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 512.035 232.193
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.405.237 967.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.675.812 6.315.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.680.981 2.625.515
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.657.248 1.318.468
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.657.248 1.318.468
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 2.702.008 1.335.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.760 -17.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
649.878 264.829
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
625.289 221.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
625.289 221.227
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
24.589 43.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.d 155.321 141.973
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
296.717 22.080
Net Dönem Karı veya Zararı
237.712 194.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.827 -2.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.678.154 2.623.312
TOPLAM KAYNAKLAR
13.353.966 8.939.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 50.006 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-178.128 58.656 43.720 418.535 -342.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.352 141.223 -6.404 194.060 315.527 -309 315.218
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-246.270 -246.270 0 -246.270
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 43.602 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 43.602 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312
Transferler
-136.900 13.348 317.612 -194.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.502.919 -27.239 404.062 -19.013 237.712 2.098.441 -624 2.097.817
Kar Payları
-42.975 -42.975 0 -42.975
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.008 0 -44.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.289 0 0 0 0 24.589 0 0 0 155.321 0 0 0 296.717 237.712 0 4.680.981 -2.827 4.678.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
237.731 194.043
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.475.679 -13.352
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.792.342 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -34.015 -16.687
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-27 -336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-27 -336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-282.621 3.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
384.407 134.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.966 -1.580
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.966 -1.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
425.328 148.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.328 148.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-16.689 -5.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.266 -7.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.860.086 121.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.097.817 315.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-624 -309
Ana Ortaklık Payları
2.098.441 315.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917461


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: -0,87% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1063 Değişim: 0,22%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7642 Değişim: 0,26%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,89 Değişim: 0,73%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,66
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.