KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 - 20:29
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.02.2021
Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması.
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.
2- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2020 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
4- 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği oylandı ve kabul edildi.
6- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
7- 2020 yılı dağıtılabilir konsolide dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, VUK zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi.
8- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmed Cevdet ALEMDAR, Mehmet YILDIZ, Tamer SAKA ve Burak Turgut ORHUN'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleliklerine Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın seçilmelerine karar verildi.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 16.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
10- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11- 2020 Yılı içinde toplam 193.054,41 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
12- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
13- Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.
14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
15- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 23 Mart 2021 Tarih E-62550569 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 24 Mart 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/6 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukardaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
EK:1- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.
EK:2- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.
24 Mart 2021 Çarşamba
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK:1- 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 24 Mart 2021
EK:2- 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 24 Mart 2021
EK:3- 23 Mart 2021 Tarih E-62550569 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı.
EK:4- 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 24 Mart 2021
5 Nisan 2021
Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923595


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.