KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.03.2019 - 17:48
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
06/03/2019
Saati
15:00
Adresi
Nakkaştepe, Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem
KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporu'nun okunması, 4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2019 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019 -31.12.2023 dönemi için Yönetim Kuruluna "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" yetkisi verilmesinin karara bağlanması. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Yasal takibe intikal etmiş bir kısım kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama kısmında belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/03/2019
Açıklamalar

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 06/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Finansman A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06/03/2019 Çarşamba günü, saat 15:00'de Nakkaştepe, Azizbey Sokak N1 Kuzguncuk-Üsküdar /İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/03/2019 tarih ve 42285865 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi.  Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat Alp Ülgener ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti.  Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Pınar Kayadeviren'in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu. 4. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2018 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulunun 2018 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Şirketin 2018 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 79.766.184,55 TL tutarındaki net karın dağıtımı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna izin için başvuruda bulunulmuş olup, izin konusunda henüz yazılı bir görüş alınmadığından net karın dağıtılmaksızın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti.  Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl ASHABOĞLU,  XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Tarık UZUN, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk ÇİMEN, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU ve XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Yeşim Pınar KİTAPÇI'nın 1 yıllık süre için vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  8. 2018 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine toplam 472.500,00 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 96.000 TL'sı ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 0629004419300019 mersis numaralı  Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019-31.12.2023 dönemi için "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" konusunda yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Sonuçta Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, 01.01.2019-31.12.2023 yılları arasında beş yıllık dönem için şirket sermayesinde her biri 1 kr itibari değerde toplamı olan 10.000.000- TL tutarında ki Şirket paylarına ilişkin olarak, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.   11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12. Yasal takibe intikal etmiş bir kısım kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 13. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.  Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (06/03/2019). GÜNER KAKIYEŞİM PINAR KİTAPÇI BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANI MURAT ALP ÜLGENEREMİNE ERGÜN OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747921


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.