KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.03.2018 - 15:09
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
09/02/0208
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
02/03/2018
Saati
11:15
Adresi
kaştepe, Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem
KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 inci maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2017 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2018 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen, Kanuni Takip hesaplarında izlenmekte olan bir kısım alacakların satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi, 13. Kanuni Takipteki bir kısım kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 14. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama kısmında belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 02/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Finansman A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02/03/2018 Cuma günü, saat 11:15'de Nakkaştepe, Azizbey Sokak N1 Kuzguncuk-Üsküdar /İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/01/2018 tarih ve 32449004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi.  Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat Alp Ülgener ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti.  Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Pınar Kayadeviren'in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3.Bağımsız Denetleme Kuruluşu, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu. 4.Gündemin 4.maddesi gereğince 2017 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  5.Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 6.Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Şirketin 2017 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 77.463.817,02 TL tutarındaki Net Kardan   a)Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2017 yılı için ayrılmamasına, b)Kar payı dağıtımının •5.000.000 TL ortaklara birinci kar payı, •35.000.000 TL ortaklara ikinci kar payı,  •3.500.000 TL  genel kanuni yedek akçe ayrılması,               şeklinde gerçekleştirilmesine, c)Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 33.963.817,02 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, d)Dağıtılacak temettü tutarı olan tutar olan 40.000.000,00 TL'nın pay sahiplerine, payları nispetinde 09/03/2018 tarihinde temettü olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 7.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan uygunluk ve 16/02/2018 tarih, 50035491-431.02-E-00032130236 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ıncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ METİN Madde 6: SERMAYE Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 150.000.000.- TL.'dir. Söz konusu tavan, 2018-2022 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir.  Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL'dir. Bu sermaye herbiri 1 Kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin 100.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kuruş nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.  Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.  Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur.  Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. 8.Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl ASHABOĞLU,  14696356730 T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Tarık UZUN, 35941700818 T.C. kimlik numaralı Sayın Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk ÇİMEN, 40666248040 T.C. kimlik numaralı Sayın Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU ve 43843112714 T.C. kimlik numaralı Sayın Yeşim Pınar KİTAPÇI'nın 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  9.2017 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 4.283.017 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 81.000 TL'sı ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 10.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 0629004419300019 sicil numarası ile kayıtlı Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12.Kanuni Takip hesaplarında izlenmekte olan bir kısım alacakların Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'ne 200.000 TL bedelle satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 13.Kanuni Takipteki bir kısım kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 14.Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.  Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (02/03/2018). SABİRE ELBÜKEN        YEŞİM PINAR KİTAPÇI BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANI MURAT ALP ÜLGENEREMİNE ERGÜN OY TOPLAMA MEMURU        TUTANAK YAZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.