KAP ***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 20:59
KAP ***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri açısından ÇSY politikaları oluşturulmamıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122001
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Strateji, Politika ve Hedefler kısmına yönelik olarak, Şirket tarafından ÇSY adı altında ayrı bir bir politika oluşturulmamış olmakla beraber Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalarımız internet sitemizde yayımlanmıştır. İlave politika ve prosedür ihtiyacı değerlendirmeye alınacaktır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyetlerine uygun olduğu çerçevede sürdürülebilirlik politikasının oluşturulması, politikaların uygulanması ve performans ölçümlerinin belirlenmesi, Şirket’in Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Komite tarafından ÇSY politikaları oluşturulma çalışmaları devam etmektedir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tam uyum için gerekli çalışmaların başlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Kilit Performans Göstergeleri belirlenmesi için çalışmalar başlamıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlere planlanmaya başlanmıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirket faaliyet raporunda sürdürülebilirlik konusuna yer verilmiş olup, bundan sonraki dönemlerde ayrı başlık halinde verilecektir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında aleyhimize açılan dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirket internet sitesinde yer aldığı üzere Şirket kaliteye, çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine verdiği önemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile tasdik ettiren Koleksiyon, üretimden satışa kadar tüm aşamaları SAP/3, BW, CRM erp sistemiyle ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kalite güvencesine almıştır. İlgili standardlara uyum için oluşturulan programlar şirket intranetinde çalışanlarıyla paylaşılmaktadır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Hazırlanan çevresel raporlara ait bilgiler şirket içinde yayınlanmaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Öneri ve Ödül Sistemi prosedürü içerinde yer verilmiş olup, şirket içi intranette yayınlanmaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2021 ve 2022 yılları için Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı emisyonu hesaplamaları gerçekleştirilmiş, şirket içinde yayını intranette yapılmış, ayrıca kurumsal web sitesinde yayınlanmıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Hazırlanan raporda ilgili bilgiler yer almakta olup, yalnızca şirket içinde yayını yapılmıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılı raporunda 2021 yılı karşılaştırması yapılmıştır. Hazırlanan raporun yalnızca şirket içinde yayını yapılmıştır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevrsel etkileri azaltmak için kısa vadeli hedefler belirlenmiş ve şirket içinde yayınlanmıştır. Uzun vadeli hedeflerimiz ise politikamız içinde de yer almakta olup, yeni uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmaya yönelik olarak yapılan projelerden olan GES yatırımı ile ilgili bilgiler kamuya paylaşılmıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Enerji Tüketimi verilerini içeren Sera Gazı Raporlaması yapılmış, şirket içi intranette paylaşılmış, ayrıca kurumsal web sitesinde yayınlanmıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Üretim tesisimizde kurulu gücü 1.980 kWe (elektrik) - 2.570 kWp veya 2.57MW Çatı tipi Güneş Enerji Sistemi (GES) yatırımı 2022 yıl sonunda tamamlanmıştır. Bu yatırım ile birlikte üretim tesisimizin ihtiyacı olan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amaçlanmıştır. 2023 yılı içinde artan kapasitemiz ve elektrik ihtiyaçları göz önüne alınarak çatı tipi GES'te kapasite artışına yönelik ilave yatırımlar için karar alınmış ve yasal izin süreçleri başlatılmıştır. 2023 yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili verilere ait kayıtlar tutulmaktadır, ancak şirket içi paylaşımları yapılmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği projeleri şirket içinde uygulanmaktadır ancak emisyon azaltımı hesaplamaları ve kamuya açıklaması yapılmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili verilere ait kayıtlar tutulmaktadır, ancak şirket içi paylaşımları yapılmaktadır.Kamuya açıklanmamıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Bu yönde ayrı bir politika oluşturulmamış olup Şirketimiz internet sitesinde, İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, altındaki başlıklarda insan haklarına ve çalışan haklarına değinilmiştir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.Şirket yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken ve başka bir kişisel özelliğe bakılmaksızın tüm çalışanlarına eşit olanaklar sağlamaktadır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olup ilgili politikalar internet sitemizde yayınlanmıştır. İşe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası, ve Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız kurumsal internet sitesi aracılığıyla tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. Uygulanan bu politikalar çerçevesinde nitelikli çalışanları Şirket bünyesine katmak, sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten benzersiz bir organizayon yaratmak, Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak, Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak, Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak için uygulamalar yapılmaktadır. Bunun için işe alım sürecinde tüm adaylara eşit mesafede durulmakta, işe alımda "Doğru İşe Doğru İnsan” stratejisi uygulanmaktadır. Çalışanlarımız kişisel gelişimlerine imkan sağlayacak plan ve programları eğitimler ile desteklenmektedir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket internet sitesinde yer alan İnsan Kaynakları Politikamızda yer verilmiştir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şikayet Çözüm Mekanizması Prosedürü iç süreçlerimizde tanımlanmıştır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak faaliyetler gerçekleştirilmiş, ancak herhangi bir platformda kamuya açıklanmamıştır. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/politika/
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/politika/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/politika/
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/politika/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/politika/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz internet sitesinde ilgili yerde almaktadır. Şirkemiz TS ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/sertifikalar/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarla yürütülen iletişim hakkındaki bilgiler şirket içinde intranette yayınlanmaktadır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Exporto şirketiyle sera gazı raporu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca BM Sürdürülebilirlik SKA 'larına uyumun değerlendirildiği GreenStars sertifkasyonuna 2023 yılı içinde hak kazanılmıştır. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X .
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalara başlanmış olup geliştirilecektir. https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178177


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.665 Değişim: 0,08% Hacim : 66.633 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1819 Değişim: 0,15%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0201 Değişim: 0,15%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.441,91 Değişim: 0,51%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.442,72
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.