KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2021 - 19:42
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.05.2021
Genel Kurul Tarihi 11.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - 2020 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m. 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Klimasan İlan Metni 2020 Genel Kurulu 03 05 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi 03 05 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
11 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2021 tarihli ve E-17678184-431.03-00064302795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Halil İbrahim Günay ve Sayın Hüseyin Kartal gözetiminde yapılmak üzere toplandı.
Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2021 tarihli ve 10331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Kerime Manav elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden 27.225.931,656.- TL sermayeye tekabül eden adet 2.722.593.100 adet hissenin vekaleten 54.592 TL sermayeye tekabül eden 5.459.200 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 27.280.523,65 TL sermayeye tekabül eden 2.728.052.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ
Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Kerime Manav, Oy Memurluğuna Esra Işın Tiryaki teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Kerime Manav, Oy Memurluğuna Esra Işın Tiryaki'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Fiziksel katılımcı hissedar Sayın İlhan Aslan toplantı başlangıcında Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ekte yer alan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dört (4) adet yazılı önerge sunmuştur. Toplantı Başkanlığı'na sunulan söz konusu dört (4) adet önergenin gündeme alınması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 ve 2 numaralı önergelerin 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet kabul oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet ret oyuyla oy çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 3 numaralı önergenin gündemin 8. maddesi kapsamında, 4 numaralı önergenin ise gündemin 18. maddesi kapsamında müzakere edilerek karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ
Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile karar verildi.
03. 2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.
Gündemin üçüncü maddesi gereğince
3.1. Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu.
Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
04. 2020 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.
Gündemin dördüncü maddesi gereğince
4.1. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
05. 2020 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.
Gündemin beşinci maddesi gereğince
5.1. Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
5.2 Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.
Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.
06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2020 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.
Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,66 TL değere sahip 2.722.593.200 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.
07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin yedinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.
"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."
Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
08. YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Ayrıca Fiziki katılımcı hissedar İlhan Aslan'ın 3 numaralı yazılı önergesi Genel Kurul'da okunmuştur ve müzakere edilmiştir.
(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 229.453.968,54 TL olağanüstü yedekleri ifade etmektedir.
Yapılan Oylama sonucunda,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirketimiz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
Fiziki katılımcı İlhan Aslan'ın 3 numaralı yazılı önergesi 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet kabul oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmemiştir.
09. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ.
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI.
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2021 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.
Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 37.500,00- TL Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 25.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 20.000-TL ödenmesi hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 37.500,00- TL Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 25.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 20.000-TL ödenmesine 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.
Gündemin onikinci maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2021 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
13. 2020 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.
Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2020 yılında toplam 3.682,00-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2021 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 150.000 TL (yüzellibinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 150.000 TL (yüzellibinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.
Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre 2020 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2020 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 424.290.227 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.
15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.
Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda (dipnot: 3) yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
16. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ.
Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesine ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesine 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
17. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.
Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır. .
18. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Fiziki katılımcı hissedar İlhan Aslan'ın ekte yer alan özel denetçi talebine ilişkin 4 numaralı yazılı önergesi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet olumlu oya karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmemiştir.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi. 11.06.2021 Saat: 10.52.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2021 tarihinde saat: 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısı gündemi ve çağrısı, 02.04.2021 tarihli ve 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 491. ve 492. sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle alınan 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca Şirketimize tebliğ edilen 29.04.2021 tarihli yazı gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.05.2021 tarihli genel kurul toplantısının iptaline, genel kurul toplantısının 11.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
1- Şirketimiz 2020 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 11 Haziran 2021 günü saat 09.00'da
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 11 Haziran 2021 günü saat 09.15'de
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 11 Haziran 2021 günü saat 09.30'da
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 11 Haziran 2021 günü saat 10.00'da
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına
2- Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'de ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
3- Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar verilmiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
11 HAZİRAN 2021
1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2020 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2020 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
8. Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13. 2020 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m. 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi
18. Dilekler ve kapanış

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942047


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,7616 Değişim: 0,80%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8763
Açılış: 32,5026
35,2491 Değişim: 0,78%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.489,45 Değişim: 2,34%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.