KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2018 - 21:51
KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.03.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Anadolu Caddesi, 8001/2 Sok. No:2, 35580 Çiğli İzmir adresindeki Anemon Çiğli Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10 - Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi,
11 - Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
KİPA TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
27 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulumuzun daveti üzerine 27/04/2018 tarihinde 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Anadolu Caddesi, 8001/2 Sok. No:2, 35580 Çiğli İzmir adresindeki Anemon Çiğli Otel'de yapılacaktır.
İlgili hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablolar, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli İzmir adresindeki Şirket merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.kipa.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'inde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına
· Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
· Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
· Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
· Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.kipa.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Tel: 08507375053) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
KİPA TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Şirket Genel Merkezi: Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli İzmir Tel: 0 (850) 737 50 53 Faks: 0 (850) 310 34 40 Mail: yatirimci@kipa.com.tr Web: http://www.kipa.com.tr Ticaret Sicil Numarası: 112013K-5372 Mersis No: 056300175610060

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3227 Değişim: -1,57%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1219 Değişim: -1,45%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,24 Değişim: -0,38%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.