KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

05.03.2021 - 17:28
KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
05/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
05/03/2021
Saati
10:15
Adresi
KUZGUNCUK MAHALLESİ AZİZBEY SOKAK NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar aşağıdadır
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 05/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05/03/2021 Cuma günü saat 10:15'de, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2021 tarih ve 61962988 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 45.000.000 adet paydan 44.999.999,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 44.999.999 adet payın vekaleten, 1- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 1 adet payın da  asaleten  temsil  edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.                            1)Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esma Halıcı'yı atadığını belirtti.   Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Güney Demirci'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'inci maddesine geçileceğini bildirdi. 2)Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor oy birliği ile kabul edildi. 3)2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.    4)Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2020 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 tarihine ait Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.  5)Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyu ile ayrı ayrı ibra edildi. 6)Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede 2020 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 31.906.318,00 TL tutarındaki net karın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi oybirliği ile kabul edildi. 7)Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan İsmail Cenk Çimen'in, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, Cengiz Eroldu'nun, Fabrizio Renzi'nin, Andrea Faina'nın Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında yer aldığını belirtti.  Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk Çimen, 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 27374120196 T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, 7341441400 vergi kimlik numaralı Sayın Fabrizio Renzi, 3840332730 vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve 32947650994 T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 8)Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmakta olup, bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2020 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.  9)Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 10)Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11)Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 05/03/2021       MAHMUT GÜNDOĞDUFİDAN SEVİLMİŞ BAKANLIK TEMSİLCİSİ                  TOPLANTI BAŞKANI KEREM KAŞITOĞLU    ESMA HALICI OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915477


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5547 Değişim: 0,13%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9992 Değişim: 0,33%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.438,50 Değişim: 0,13%
Düşük 2.431,56 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.