" />

KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.11.2021 - 14:09
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12.11.2021 Tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 14.10.2021
Genel Kurul Tarihi 12.11.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe FATİH
Adres Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt Fatih / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçimi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
7 - 2019 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2019 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
12 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
14 - 2020 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2020 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
15 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
20 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
22 - SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek belirlenmesi,
23 - Dilekler ve Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 2020 GK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 KERVN 2019 2020 GK TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GK Gündem maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2019 VE 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde Saat:10:00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00068985456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18.10.2021 tarih 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 14.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan 366.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 1.000.000 TL sermayesine tekabül eden payın temsilen olmak üzere toplam 367.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 593.500 adet pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır
GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Gündemin 1. maddesinin oylanması 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile toplantı başkanı olarak Pınar Selcen Horasan'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Pınar Selcen Horasan'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Pınar Selcen Horasan, T.T.K'nın 419'uncu maddesi gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Avni Gelişli ile İlhan Aslan'ı, Tutanak Yazmanlıklarına İpek İzgi Tezman ile Yaren Turan'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel'in atandığı kurula bildirildi.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Zeynep Tümer, Meryem Bayar, Miray Ercan ile Nail Çakır ile 2019 yılı bağımsız denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'den Hasan Ersin ile 2020 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'den Cengiz Özgür'ün hazır olduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar'ın mazereti bildirerek toplantıya katılmadığı hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporu, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak T.T.K Md.399 kapsamında açmış olduğum bağımsız denetçi atanması davası neticesinde Mahkemece 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05/12/2019 tarihli kararı uyarınca "Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." bağımsız denetleme kuruluşu olarak atanmıştır. Ancak atama kararına ve ilgili denetleme kuruluşuna ihtarname gönderilmesine karşın ilgili bağımsız denetleme kuruluşu görevi kabul etmemiş ve yerine getirmemiştir. Mahkemeye yapmış olduğumuz başvurular neticesinde de mahkemece dosyadan el çekildiğinden herhangi bir karar verilmemiştir. Bu süreçte, şirketin 2019 yılı bağımsız denetiminin SPK ve TTK mevzuatı uyarınca yapılması zorunlu olduğundan yönetim kurulumuzca bağımsız denetim şirketi olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." atanmıştır. Yapılan söz konusu atamayı genel kurulumuz onayına sunuyoruz, dedi.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu müzakereye açılarak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi. ....
Tutanağın tamamı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı KAP 12 11 2021.pdf - Tutanak
EK: 2 GK Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2021 günü gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Hazirun ve toplantı tutanağı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0763 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2242 Değişim: 0,48%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.614,08 Değişim: -0,29%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.