" />

KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

27.07.2023 - 09:35
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Koç Holding A.Ş. sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kamuya açıklanan “Geleceğe. Birlikte” ortaklık stratejisi çerçevesinde yönetmektedir https://www.koc.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-ve-politikalar
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding A.Ş.'nin “Geleceğe. Birlikte” ortaklık stratejisi kapsamında uygulamaya koyduğu sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına şirket internet sitesinden ulaşılabilir https://www.koc.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-ve-politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Koç Holding, Mart 2021’de kabul edilen Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını her zaman en az %30 seviyesinde tutmayı hedeflemektedir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmalarını en üst düzeyde yönetmeye odaklanan Koç Holding, “Geleceğe. Birlikte” stratejisine ve öncelikli konulara ilişkin ilerlemeyi “SPK Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum” raporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. İklimle bağlantılı risk ve fırsatlar ise, Karbon Dönüşüm Programı altında takip edilmekte ve yönetilmekte, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan Risk Komitesi’ne iklimle bağlantılı risk ve fırsatlar kapsamında düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Stratejinin uygulanması ve şirket içerisinde farklı birimlerle koordinasyonun sağlanması Koç Holding CEO’suna bağlı Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesindeki Sürdürülebilirlik Birimi tarafından yürütülmektedir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding, iklim krizi ile mücadele konusunun paydaşlar nezdinde önem kazanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koymuştur. Bu hedefe ulaşmak için gereken düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritası ve eylem planlarını oluşturmak için ise Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı başlatılmıştır. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding olarak 10 yılı aşkın süredir ÇSY kilit performans göstergeleri izlenmekte olup, yurt içi ve yurt dışı en iyi uygulamalar araştırılarak yaygın eğilimler doğrultusunda gösterge seti her yıl gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, Topluluk düzeyinde takip edilen veri seti içerisinden kamuoyu ile paylaşılan göstergelerde ise son üç yıllık değişime yer verilmektedir Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Hukuki Açıklamalar Bölümü
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılında Koç Topluluğu şirketlerinde Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımları doğrulatma çalışmaları yürütülmüş ve ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız bir kuruluşa doğrulatılmıştır. 2022 yılına ait Koç Holding konsolide sera gazı emisyonu, atık, enerji ve su yönetimine yönelik bilgilerin doğrulama süreci ise devam etmekte olup verilerin 2023 yılı içerisinde yayınlanacak 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıklanması hedeflenmektedir. Kapsam 3 sera gazı emisyonlarına yönelik ise çalışmalar yürütülmekte olup, önümüzdeki yıllarda Topluluk düzeyinde konsolide olarak izleme ve azaltımına yönelik stratejilerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Buna paralel olarak, ilgili Koç Topluluğu şirketleri düzeyinde de bilim temelli hedef belirleme çalışmaları yürütülmektedir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog’da çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Koç Holding CEO, CFO, Sürdürülebilirlik Yöneticileri ve çalışanlarının OKR'ları arasında iklimle bağlantılı hedefler bulunmaktadır. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta, Topluluk şirketleri tarafından ISO 14064-1 uyarınca bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2022 yılına ait Koç Holding konsolide sera gazı emisyonu, atık, enerji ve su yönetimine yönelik bilgilerin doğrulama süreci devam etmekte olup verilerin 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıklanması hedeflenmektedir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, yatırım yapılan şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin bilgilere Koç Holding Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarından ulaşılabilir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, yatırım yapılan şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin bilgilere Koç Holding Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarından ulaşılabilir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi verileri de uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinin beklentileriyle örtüşecek şekilde "yenilenebilir/yenilenebilir olmayan" kırılımında raporlanmaktadır. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için Koç Topluluğu düzeyinde yaygınlaştırılacak farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Koç Topluluğu genelinde raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Şirket içi karbon fiyatlandırma çalışmaları yürütülmekte olup, henüz Koç Topluluğu genelinde yaygınlaştırılmamıştır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için Koç Topluluğu düzeyinde yaygınlaştırılacak farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 48-54 "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Nesiller Boyu Eşitlik Forumu" Faaliyet Raporu Sayfa 49 "İnsan için Birlikte-Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik"
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme" "Çalışma Saatleri" "Kişisel Gelişim" Faaliyet raporu sayfa 49 İnsan için birlikte - İnsan Hakları ve Adil Çalışma Ortamı
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme" "Çalışma Saatleri" "Kişisel Gelişim" https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İhbar Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koctoplulugu-ihbar-politikasi.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 41-50 "İnsan için Birlikte"
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koc-toplulugu-is-guvenligi-poltikasi.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 50,60 "İş Sağlığı ve Güvenliği"
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X KVKK Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/organizational-chart/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi.pdf?1412
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik İlkeler https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koc-toplulugu-etik-ilkeleri.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, bu nedenle soru ilgisiz olarak cevaplanmıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Koç Holding Borsa İstanbul dahil olmak üzere ülkemizde veya uluslararası ölçekte önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak veya buradaki performansını yürütmek üzere çalışmalar yürütmekte, hangi endekslerde yer aldığını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirket değişen paydaş beklentileri ve küresel trendlere yanıt vermenin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin risk ve fırsatlarını belirlemek amacıyla 2015 ve 2017 yıllarının ardından 2020 yılında bir stratejik önceliklendirme analizi gerçekleştirmiştir. Hem her kıdem seviyesinden çalışanları içeren iç paydaşlar hem de akademi, sivil toplum, sektör dernekleri mensuplarıyla tedarikçileri, müşterileri ve yatırımcıları içeren dış paydaşlar bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175694


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.