KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2023 - 18:20
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
16 roadshow ve konferansa katılınmış, yaklaşık 450 yatırımcı ile toplantı yapılmıştır
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926383
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Md.15-a
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, ilgili dönemde içinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurullarda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesi uyarınca Koç Holding A.Ş’nin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın genel kurulda 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasını içeren kararlarda bütün payların 1 oy hakkı vardır. Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. A grubu imtiyazlı payların tümüne sahip olup söz konusu paylar toplam oy haklarının %42,23’üne denk gelmektedir. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 43,65
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim - Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kâr payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
01/04/2022 0 % 81 % 6 % 75 Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015223
25/08/2022 0 % 81 % 0 % 81 Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058323


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Ücret Politikası
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi % 100 % 50 2 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
30.12.2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Ömer M. Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Levent Çakıroğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 (%33)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Rahmi M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/1963
Ömer M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2004
Ali Y. Koç 01/1972
Caroline N. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2016
İpek Kıraç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2016
Levent Çakıroğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2016
Jacques A. Nasser İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2015
Emily K. Rafferty İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dr. Cem M. Kozlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/11/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Peter Martyr İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/04/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No)
Michel Ray de Carvalho İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, Koç Holding dâhil tüm Koç Topluluğu şirketlerinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Koç Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen Koç Topluluğu İhbar Politikası uyarınca çalışanlar ve şirket aleyhine eylemler ile iş ortakları kaynaklı ihlaller Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı tarafından soruşturulur. Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ise özel kanun ihlallerinin soruşturulmasından sorumludur. Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Koç Topluluğu genelinde yürütülen soruşturmaların verimliliğini izlemek ve çıktıların kalitesini yükseltmek amacıyla danışma fonksiyonu görevini yerine getirmektedirler.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Koç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Koç Holding dâhil Koç Topluluğu şirketlerinde, gerek sendikalı, gerekse sendikasız şirketlerimizde çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Tüm şirketlerimizde her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Şirketlerimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunularak nihai haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Koç Holding, 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Global Compact İlkeleri, 2015 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri imzacısıdır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları’nda işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır. https://www.koc.com.tr/hakkinda/etik-ilkeler-ve-uyum-politikalari Koç Topluluğu, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası, Koç Topluluğu’nun kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelerden biridir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Koç’ta Hayat– İçinde Koç Var & Koç’lu Olmak
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkında – Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Konuyla ilgili esaslar Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri – Koç Holding Hakkında – Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Diğer Bilgilendirmeler Bölümleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik ve İnsan Kaynakları Bölümleri


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Stratejik toplantılarda 1 hafta önce, diğer toplantılarda en az 1 işgünü önce.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Koç Holding Yönetim Kurulu Çalışma Esasları) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926981
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Cem M. Kozlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Emily K. Rafferty Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Cem M. Kozlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İpek Kıraç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Polat Şen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Peter Martyr Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Caroline N. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Emily K. Rafferty Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Ali Y. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Semahat S. Arsel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Rahmi M. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ömer M. Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ali Y. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi İpek Kıraç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117719


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.