KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2021 - 08:52
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30032021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağının 7 Nolu Gündem Maddesinde 1-TL Nominal Bedelli Hisse Başına Temettü Tutarı Sehven 0,64974489 Olarak Yazılmış Olup, Doğrusu 0,6497489 TL'dir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
2 - 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
3 - 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
4 - 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
11 - Şirketin 2021 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Yönetim Kurulu Üyeleri Ayrı ayrı İbra Edilmişlerdir.
2-2021 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımların Üst Sınırı 750.000 TL olarak Belirlenmiştir.
3- -Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Görüşelerek, hiçbir değişiklik yapılmadan Aynen Kabul Edilmiştir.
4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçim Yapılmıştır. Buna göre Ünal Bozkurt, Sinan Ercan Gülçur, Aslık Balkır, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya, Haluk İber, Süleyman Kadri Mirze (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ahmet Göksel Yücel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Yıl Süreyle Görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
5-Yönetim Kurulu Üye Ücretleri Belirlenmiştir.
6-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi Olarak Seçimi Onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kartonsan 30032021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Kartonsan 30032021 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2021 Tarih ve YK/2021-06 Sayılı toplantısında
1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2021 Salı günü Saat: 10:30 ‘da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak Şirketimizin 2020 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2021 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılması teklif edilen temettünün ilgili yılda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) eşit tutarda dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021Tarihinde Saat 10:30 Da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının 7 nolu gündem maddesine ilişkin açıklamalarda 1-TL nominal bedelli adi ( B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına verilecek temettü (Brüt) 0,64974489-TL olarak sehven yazılmış olup, doğrusu 0,6497489 TL'dir. Söz konusu yazım hatası ondalık sayının virgülden sonraki milyon hanesinde olduğundan dağıtılacak toplam temettü tutar ve hesaplamalarını etkilememektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.189 Değişim: 1,40% Hacim : 77.398 Mio.TL Son veri saati : 14:48
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.196
Açılış: 9.100
31,2258 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9383 Değişim: 0,25%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.036,94 Değişim: -0,18%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.