KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2020 - 13:59
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar, 20.05.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
2 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
3 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
4 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
11 - Şirketin 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün,Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçur, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Süleyman Kadri Mirze ile Ahmet Göksel Yücel Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
2- 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım önerisi genel kurul tutanağına eklenmiştir.
3-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır.
4- 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edilmişlerdir.
6- Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı genel kurul tarafından kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.05.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı toplantısında
1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında
30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda
a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,
b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,
c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Ertelenen 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2020 Salı günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde yapılmıştır.
05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Alınan Kararların Tescili
Şirketimizin 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tescile tabi kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2644 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9004 Değişim: -0,33%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.428,21 Değişim: -0,77%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.