KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 19:58
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirket, 2021 yılında başladığı Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında ÇSY politikalarını gözden geçirmiş, riskleri ve fırsatları belirlemiştir. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 44-45) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, “Kalite Politikası”, “İklim ve Çevre Politikası”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası”, “Bilgi Güvenliği Politikası, “İnsan Kaynakları Politikası”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası”, “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”, “Enerji Politikası”, "Etik Davranış Kuralları", "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası"nı Yönetim Kurulu kararına bağlayarak KAP'ta ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551 https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X The company has not created the implementation and action plans in line with short and long-term goals and has not disclosed to the public yet. -
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirlemiş ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklamıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29) -
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2021 Yılı Karsan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008938
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulan uygulama ve eylem planlarını henüz oluşturmamış ve kamuya açıklamamıştır. -
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Karsan Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 116-119 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Karsan Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 82-85 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2021 Yılı Karsan Dijital Faaliyet Raporu sayfa 60-64 -
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Karsan Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 34-37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Dönem içinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır. (2021 Yılı Dijital Faaliyet Raporu, sayfa 84) -
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu faaliyetleri kapsamında Kurumsal Karbon Ayakizini hesaplamış ve doğrulamıştır. https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirket 2004 yılından itibaren ISO 14001 standardına sahiptir. 2018 yılında ISO 14001:2015 geçiş sürecini tamamlamıştır. Bu kapsamda Çevre Yönetim Sistemi’nin sınırlarını belirleyen politikalar oluşturulmuştur. Bu kapsamda düzenli olarak çevre risk ve fırsat analizleri gerçekleştirilmekte ve belirlenen risk ve fırsatlara göre aksiyonlar alınmaktadır. Standardın tüm maddeleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Şirket 2021 yılında ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim sistemlerini entegre etmiştir. Ayrıca 2021 yılı içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Bu sebeple Şirket çevresel etkilerinin enerji boyutlarını kontrol altında tutmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 82-85) https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Temmuz 2021 tarihinde ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamıştır. Rapora tüm Karsan üretim süreçleri dahil edilmiştir. Çevresel süreçler olarak incelendiğinde Tehlikeli/Tehlikesiz atık yönetim süreçleri, enerji yönetim süreçleri, sera gazı ve diğer emisyon süreçleri rapora dahil edilmiştir. Raporlama dönemi 2020 olmasına rağmen Karsan ölçme ve izleme yapılabilmesi amacıyla son 5 yıllık verilerine raporda yer vermiştir. Raporlama verileri kendi verileri olup GRI onayı alınmış ancak veriler bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmamıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8) https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20Raporu%20TR_compressed.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılından itibaren Karsan Kaizen ödüllerine sürdürülebilirlik kategorisi dahil edilmiştir (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-39) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 34-37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Pilot çalışma kapsamında seçtiğimiz tedarikçilerimiz ile yeşil tedarik uygulamaları gerçekleştirdik ve tedarikçilerimizi bu doğrultuda denetledik (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 39) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Üstdüzey yönetimden birim çalışanlarına kadar uzanan farklı unvanlardaki 125 şirket temsilcimiz ve başta tedarikçiler, müşteriler, finans kuruluşları ve STK’lar olmak üzere 50’ye yakın dış paydaşımızla birlikte “etki, risk, fırsat ve paydaş beklentileri” perspektifinde değerlendirmeler yaparak sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 30) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında Karsan Sera gazı emisyonlarını Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 (pilot olarak) belirlemiştir. Bu kapsamda Sera gazı emisyonları 3 kapsam türünde de azalış eğiliminde gözükmektedir. Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında Karsan bu süreçlerini 2021 yılından itibaren sürekli takip etmektedir. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 82-96) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Karsan sera gazı emisyonlarını Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olarak bağımsız kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alarak hesaplatmıştır. Hazırlanan rapor ISO 14064 yönetim sistemi ışığında hazırlanmıştır. Danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun da ISO 14064 akreditasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 2021 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan veriler için GRI onayı alınmıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 124-133) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2021 yılında yayımladığı 2020 yılına ilişkin Sürdürülebililik Raporu'nda çevresel göstergelerini yayımlamaya başlamıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 84-96) Şirket, Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında karbon verilerini yayınlamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel etkileri azaltmak için belirlediği hedefleri henüz kamuya açıklamamıştır. Önümüzdeki dönemlerde hedef çalışması yapılması planlanmaktadır. -
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket iklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini henüz kamuya açıklamamıştır. Önümüzdeki dönemlerde iklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini kamuya açıklamayı yeniden değerlendirilecektir. -
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Sürdürülebilirlik Raporu’nda, sunduğu ürünlerin üretim aşamasındaki potansiyel olumsuz etkilerini önleme veya minimize etme prosedürlerini açıklamaktadır (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 82-96) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik sadece pilot ölçekli bir Kapsam 3 çalışması gerçekleştirmiş ve sürdürülebilirlik raporunda sonuçlarına değinmiştir. Karsan, 2022 yılı sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sorumlu tedarik çalışmaları başlatılmıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 82-96) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, hem WCM hem de ISO Çevre ve Enerji yönetim sistem faaliyetleri kapsamında çevresel etkileri için proje atayarak minimize etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca şirket bu aksiyon ve projelerini çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları ile 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıklamıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 84-96) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Doğrudan (Kapsam – 1) ve dolaylı (Kapsam – 2) enerji tüketim verilerini Sürdürülebilirlik Raporu’nda karşılaştırmalı olarak açıklamıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 86-87) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Raporlama yılında enerji üretim miktarı 0 (sıfır) olup, enerji tüketim verileri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 86-87) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket yaptığı fizibilite raporu sonucunda yaklaşık 6,7 MW lik bir güneş enerjisi potansiyeli değerlendirmek amacıyla çalışmalara başlamış olup planlanan proje sayesinde son 3 yılın ortalama enerji tüketimlerine bakıldığında kurulu gücün %100 ünden yararlanılması durumunda mevcut enerji ihtiyacının %80’ini bu tesis ile karşılanabileceği hedeflenmektedir (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 87) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X The company has no renewable energy generation or consumption. Therefore, there is no explanation on the subject. -
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Mart 2021 tarihinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmuş ve belgelendirmiştir. Bununla birlikte Karsan, enerji verimliliği projeleri gerçekleştirerek enerji tüketimlerini ve buna bağlı sera gazı emisyon miktarlarını azaltmaktadır. Proje detayları, enerji tüketim ve emisyon tüketim bilgileri 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmıştır. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 88) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, 2021 yılına ilişkin yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini raporlamıştır. Bununla birlikte, Şirketin 2022 yılı göz önünde bulundurulduğunda yer altı suyu kullanımı 45.737 m3'tür. 2022 yılında geri kazanılan ve tekrar kullanılan su miktarı 0 (sıfır) olup kullanılan suyun tamamı Atıksu Arıtma Tesisinden geçirilerek OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 94) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir ve konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. -
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirkette karbon kredisi alınmamıştır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. -
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirkette karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. -
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, kamuya açıklamamakla birlikte çevresel performans verilerini her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, enerji performans verilerini de her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirir. Ayrıca Otomotiv Sanayicileri Derneği’ne yıllık bazda Çevre ve Enerji performansı verilerini gönderir. Ancak bu veriler de Çevre ve Enerji komitesi üyeleri dışında kamuoyu ile paylaşılmaz. Ancak Karsan 2021 yılı içerisinde sera gazı emisyon verileri ağırlıklı olmak üzere tüm sürdürlebilirlik göstergelerini Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında ve Borsa İstanbul Sürdürlebilirlik endeksinde açıklamıştır. https://www.karsan.com/Download/files/CDP_Report_v0.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin kamuya açıkladığı İnsan Kaynakları Politikası, yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uymayı, bu uyumun devamlılığını sağlamayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. Bununla birlikte Şirket, 2019 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü, 2020 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamış, 2020 son çeyreğinde ise 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası' ve 'Şiddete Sıfır Tolerans Politikası'nı kabul etmiştir. 2021 yılı Aralık ayında UN Global Compact imzacısı olmak için gerekli başvurular tamamlanmış ve kabul alınmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551- https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketin mevcut İnsan Kaynakları Politikası adil iş gücü, çalışma standarlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularını içerecek şekilde oluşturulmuştur. Dolayısıyla Şirket işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551 https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Birleşmiş Milletler’in çalışma dünyasıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik imzalanan protokol kapsamında cinsiyet eşitliğinin destekçisi olmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmalar belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin haklarının gözetilmesi konusunda alınan önlemlere örnek teşkil etmektedir. Ancak belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklamamaktadır. -
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemelere uyum ile ayrımcılığa, eşitsizliğe, insan hakları ihlallerine, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin düzenlemelere "Karsan Etik Kod (Code of Contact)", "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası"nda yer vermektedir. Bununla birlikte, söz konusu konularla ilgili gelişmeleri raporlamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konularının dışında kalan zorla veya zorunlu çalıştırmanın, çocuk işçiliğin engellenmesi gibi temel insan hakları konuları da şirket politikalarımız gereği faaliyetlerimiz genelinde göz önünde bulundurulan konular olup tedarikçilerimizin de bu konularda benzer davranışları sergilemesini bekleriz. (2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 106-109) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte Şirketin, çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Etik Kurul ve Disiplin Kurulu mekanizmaları işlemektedir. Bununla birlikte, çalışan memnuniyetini ölçmek adına iki senede bir memnuniyet anketi yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’nın oluşturulması planlanmaktadır. -
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte Şirketin, çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Etik Kurul ve Disiplin Kurulu mekanizmaları işlemektedir. Bununla birlikte, çalışan memnuniyetini ölçmek adına iki senede bir memnuniyet anketi yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’nın oluşturulması planlanmaktadır. -
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte Şirketin, çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Etik Kurul ve Disiplin Kurulu mekanizmaları işlemektedir. Bununla birlikte, çalışan memnuniyetini ölçmek adına iki senede bir memnuniyet anketi yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’nın oluşturulması planlanmaktadır. -
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, iş sağlığı ve güvenliği politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551 https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 62-63 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin, kişisel verileri koruma ve veri gizliliğini korumak adına Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında oluşturduğu prosedürü bulunmakta ve bu prosedür kapsamında kişisel verilerin korunmasına azami özen göstermektedir. Ayrıca Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. https://www.karsan.com/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Etik Davranış Kuralları'nı KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551 https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. -
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirket, çalışanlarına ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programlarını zorunlu tutmaktadır. -
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Etik Kurallar politikasını oluşturmuş olup bu politikanın içerisinde Müşteri Memnuniyeti ilkelerine yer vermiştir. Bu kapsamda Şirket, müşterilerine daha akıllı, güvenilir ve çevre dostu araçlar üretir. Müşterilerimiz özelinde en iyi ürün ve hizmetler taleplere bağlı olarak üretilir. Müşterilerimizin önerilerini ve şikayetlerini oldukça hızlı ve adil bir şekilde cevaplamayı önemser. https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/etik-kurul-ve-etik-kurul-ile-iletisim-politikasi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütmekle beraber, bu iletişim amacı, konusu, sıklığı ya da sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri kamuya açıklamamaktadır. -
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Şirket, 2021 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nu ve raporda kullandığı tüm verileri GRI standardına göre hazırlamış ve GRI onaylarını almıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 34-37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirket 2022 Nisan ayından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya başlamıştır. -
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirket menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulan Menfaat Sahipleri Politikası’na Şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 2021 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik alanında tedbirler ve stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. -
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirket, Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk projeleri ile topluma ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Şirket, elektrikli araçlar laboratuvarı kurulumu gibi projelere destek vermiş, Çevre Günü, Engelliler Günü, Otizmliler Haftası gibi özel günlere ilişkin farkındalık etkinlikleri düzenlemiştir. Ayrıca Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Şirket, çalışmaları ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir. -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177966


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.