KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

10.03.2020 - 21:02
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761034
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 10 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/442261
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 10 "Genel Kurul"
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Tüm menfaat sahiplerinin katılımına açık yapılmakla birlikte Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A ve B grubu payların herbirinin 15 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 23,48
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna, TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL ‘den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’yi aştığına, Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL’lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 TL’nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu’nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, 16.000,00 olumsuz oya karşılık 42.153.965,876001 TL’lık olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766793
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/05/2019 0 % 72,31 % 24,13 % 48,18 Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantıları Herhangi bir soru gelmemiştir. Yoktur. 61 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766793


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
11-2018 Yılı Finansal Performansı & 12-2018 Yılı Finansal Durumu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 33,3 5 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı ALİ SİNAN TUNAOĞLU, Yönetim Kurulu Başvan Vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU’nun herhangi ikisinin şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil etme yetkisine sahiptir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
18-Grup'un Risk Yönetim ve İç Kontrol Politikası
Yönetim kurulu başkanının adı
Ali Sinan Tunaoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Serdar Nuri Tunaoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Sinan Tunaoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/11/1986 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Serdar Nuri Tunaoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/11/1986 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Şakir Yaman Tunaoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/11/1986 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
İsmail Aydın Günter İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/12/2003 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Engin Arıkan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/07/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Mehmet Sabri Zaim İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Abdurahman Murat Kuloğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Yoktur
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bu çerçevede yapılan atamalar yönetim kurulu seviyesinde degerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda / Kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yoktur
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında suistimal denetimleri gerçekleştirilmektedir


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
"Yatırımcı Köşesi"
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce (kısmen)
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
8-Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 73,02
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almasına sınırlandıran bir uygulama ve politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları bulunmakta ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Abdurahman Murat Kuloğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Sabri Zaim Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Sabri Zaim Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İsmail Aydın Günter Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Rıfat Saydı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Abdurahman Murat Kuloğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Sabri Zaim Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İsmail Aydın Günter Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Rıfat Saydı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,82% Hacim : 12.454 Mio.TL Son veri saati : 17:51
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6730 Değişim: -1,11%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3282 Değişim: -1,23%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,41 Değişim: -1,47%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.