KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:42
KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
125.383 122.345
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.108 2.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.108 2.162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184 -190
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.255 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37 -541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37 -541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.275 124.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 799 -82 421.789 13.467 408.322 74.700 -2.447 77.147 236 519.355
Yeni Bakiye
20.000 1.913 1.913 799 -82 421.789 13.467 408.322 74.700 -2.447 77.147 236 519.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.314 -152 2.162
Dönem Net Karı (Zararı)
122.352 122.352 -7 122.345
Kar Dağıtımı
20.517 4.436 16.081 -77.105 42 -77.147 -56.588
Dağıtılan Temettü
-56.588 -56.588 -56.588
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
77.105 4.436 72.669 -77.105 42 -77.147 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.113 -234 442.306 17.903 424.403 119.947 -2.405 122.352 229 587.274
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.113 -234 442.306 17.903 424.403 119.947 -2.405 122.352 229 587.274
Yeni Bakiye
20.000 1.913 1.913 3.113 -234 442.306 17.903 424.403 119.947 -2.405 122.352 229 587.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147 -1.255 -1.108
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
36 9 9 184 184 -229 0
Dönem Net Karı (Zararı)
125.383 0 125.383 125.383
Kar Dağıtımı
61.598 4.733 56.816 49 -121.686 666 -122.352 -60.088
Dağıtılan Temettü
-60.088 -60.088 -60.088
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
121.686 4.733 116.904 49 -121.686 666 -122.352 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.149 -87 -1.255 503.913 22.636 481.219 58 123.828 -1.555 125.383 651.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
117.070 110.736
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
309.553 246.525
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-141.622 -99.692
Kiralama Giderleri
-4 -11
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.606 6.196
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.114 -932
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
9 1.636 1.002
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.902 -9.195
Ödenen Vergiler
-32.358 -26.971
Diğer
-12.725 -6.186
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-61.292 -19.269
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-537.141 -235.938
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
40 821
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-341 3.353
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-169 -116
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
490.603 221.951
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.284 -9.340
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
55.778 91.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
5.805 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10,11 -1.920 -1.571
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
745 38
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.630 -1.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17 115.803 77.344
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-115.601 -116.745
Temettü Ödemeleri
22 -60.088 -56.588
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-59.886 -95.989
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9 20
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
531 -6.035
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.142 7.177
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.673 1.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23 321.637 268.571
FAKTORİNG GELİRLERİ
321.637 268.571
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
316.029 262.375
İskontolu
7.264 8.352
Diğer
308.765 254.023
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.608 6.196
İskontolu
224 165
Diğer
5.384 6.031
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -148.656 -101.199
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-128.359 -79.407
Finansal Kiralama Giderleri
-4 -11
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.264 -19.988
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.029 -1.793
BRÜT KAR (ZARAR)
172.981 167.372
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -18.488 -16.018
Personel Giderleri
-11.449 -9.694
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-349 -262
Genel İşletme Giderleri
-6.690 -6.062
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
154.493 151.354
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 24.140 18.508
Bankalardan Alınan Faizler
15 6
Temettü Gelirleri
0 6
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6.514
Türev Finansal İşlemlerden
6.514
Kambiyo İşlemleri Karı
14.662 17.371
Diğer
2.949 1.125
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
27 -6.095 -5.761
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -16.314 -11.255
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-278 -7.200
Kambiyo İşlemleri Zararı
-16.036 -4.055
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
156.224 152.846
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.224 152.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
29 -30.841 -30.501
Cari Vergi Karşılığı
-29.933 -31.872
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 -908 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 0 1.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
125.383 122.345
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
125.383 122.345
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 7
DÖNEM KARI/ZARARI
125.383 122.352
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 30 6,26920000 6,11760000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 204 204 68 68
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 809 809 82 82
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
809 809 82 82
BANKALAR
5 721 748 1.469 951 123 1.074
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 160 160
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 2.066.034 2.066.034 1.520.456 1.520.456
İskontolu Faktoring Alacakları
73.391 73.391 89.319 89.319
Yurt İçi
75.537 75.537 91.052 91.052
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.146 -2.146 -1.733 -1.733
Diğer Faktoring Alacakları
1.992.643 1.992.643 1.431.137 1.431.137
Yurt İçi
1.992.643 1.992.643 1.431.137 1.431.137
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
8 0 0 88 88
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
9 825 0 825 2.770 0 2.770
Takipteki Faktoring Alacakları
37.660 133 37.793 35.145 133 35.278
Özel Karşılıklar (-)
-36.835 -133 -36.968 -32.375 -133 -32.508
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 8.211 8.211 7.367 7.367
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.076 1.076 1.353 1.353
Diğer
1.076 1.076 1.353 1.353
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 586 586 385 385
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 1 1
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 327 327 2.046 2.046
DİĞER AKTİFLER
14 119 119 119 119
ARA TOPLAM
2.078.912 748 2.079.660 1.535.846 123 1.535.969
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
AKTİF TOPLAMI
2.078.912 748 2.079.660 1.535.846 123 1.535.969
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 934 934 6.443 6.443
ALINAN KREDİLER
16 1.284.473 1.284.473 786.817 786.817
FAKTORİNG BORÇLARI
7 8.491 25 8.516 8.836 20 8.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 169 169
Finansal Kiralama Borçları
0 0 169 169
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 118.255 118.255 130.813 130.813
Bonolar
118.255 118.255 81.796 81.796
Tahviller
0 0 49.017 49.017
DİĞER BORÇLAR
18 384 384 407 407
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19 2.523 2.523 1.979 1.979
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
20 1.533 1.533 1.708 1.708
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.533 1.533 1.702 1.702
Diğer Karşılıklar
6 6
ERTELENMİŞ GELİRLER
2.613 2.613 1.319 1.319
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21 8.968 8.968 9.410 9.410
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 774 774
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.428.174 25 1.428.199 948.506 189 948.695
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
22 651.461 651.461 587.274 587.274
Ödenmiş Sermaye
22 20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
22 1.913 1.913 1.913 1.913
Diğer Sermaye Yedekleri
1.913 1.913 1.913 1.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 1.807 1.807 2.879 2.879
Kar Yedekleri
22 503.913 503.913 442.306 442.306
Yasal Yedekler
22.636 22.636 17.903 17.903
Olağanüstü Yedekler
481.219 481.219 424.403 424.403
Diğer Kar Yedekleri
58 58 0 0
Kar veya Zarar
123.828 123.828 119.947 119.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -1.555 -1.555 -2.405 -2.405
Net Dönem Karı veya Zararı
125.383 125.383 122.352 122.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 229 229
PASİF TOPLAMI
2.079.635 25 2.079.660 1.535.780 189 1.535.969


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.606 8.606 4.427 4.427
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
130.791 130.791 80.173 80.173
ALINAN TEMİNATLAR
7 5.370.336 5.370.336 5.815.411 5.815.411
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
692.188 692.188 248.718 248.718
Cayılamaz Taahhütler
692.188 692.188 248.718 248.718
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
32 60.746 58.474 119.220 62.136 67.231 129.367
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.746 58.474 119.220 62.136 67.231 129.367
Vadeli Alım Satım İşlemleri
60.746 58.474 119.220 62.136 67.231 129.367
EMANET KIYMETLER
32 2.192.809 109.131 2.301.940 1.576.779 103.290 1.680.069
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.455.476 167.605 8.623.081 7.787.644 170.521 7.958.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.171 Değişim: -0,09% Hacim : 85.092 Mio.TL Son veri saati : 15:10
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1839 Değişim: 0,13%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7580 Değişim: -0,15%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.033,80 Değişim: 0,04%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.