KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2023 - 18:49
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
YOKTUR.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
YOKTUR.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
YOKTUR.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006417
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
SADECE TÜRKÇE SUNULDU
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
TÜM KARARLAR OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
AÇIKLAMA GEREKTİRECEK İŞLEM OLMAMIŞTIR.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/344629
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/bagis_ve_yardimlar_politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/272190
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
MADDE 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
YÖNETİM KURULU, ORTAKLAR , GENEL MÜDÜR, İLGİLİ PERSONEL,
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A GRUBU PAY SAHİPLERİNİN 1 HİSSESİ 15 OY HAKKINA SAHİPTİR.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 77,22
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/kar_dagitim_politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
YÖNETİM KURULUNUN KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ YOKTUR.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2022 0 % 80,28 % 79,76 % 0,52 http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/genelkurulbilgileri/2021 http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/genelkurulbilgileri/2021 kar payı madde 7 dışında önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemi olmamıştır. 30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006417


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/denetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI, FİNANSAL ORANLAR, FAALİYETLER
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2021mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ucretlendirme_politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) YOKTUR % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) YOKTUR % 100 % 66 7 7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) YOKTUR % 100 % 50 4 4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aylık periyotlarda gözden geçirilmektedir. 26 OCAK 2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ
Yönetim kurulu başkanının adı
ŞEFİK ÇERÇİOĞLU
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu / Genel Müdür Çağlayan Seven
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005353
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
kadın üye sayısı 1 / % 17
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ŞEFİK ÇERÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2021 BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
ERCAN ÇERÇİOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2021 BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
ERKAN ÇERÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2021 BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
ATA CANER ÇERÇİOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2021 BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
BEKİR TURAN İNESİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari Çalışanlara personel el kitapçığı dağıtılarak bilgilendirme yapılmakatdır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Yetkilisi,Yatırımcı İlişkileri,İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@jantsa.com.tr / 0.256.2591125
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz / http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yönetim Kurulu, Komiteler, Müdürlükler, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Satış Pazarlama, Planlama, Üretim, Satın alma, Kalite, TPM, Bilgi Teknolojileri gibi fonksiyonlarımız aracılığıyla temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
İnsan kaynakları uygulaması olarak bu planın oluşturulmasını ve kontrolünü sağlamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi / http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
3
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İç denetim çalışmaları ve iç işleyiş uygulamaları


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ortaklik_yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
TÜRKÇE
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
YÖNETİM KURULU
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KOMİTELER
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
YÖNETİM KURULU
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
ANA SÖZLEŞME VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
ÖNEMLİ DAVALAR VE SONUÇLARI
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İŞTİRAKLER - KARŞILIKLI İŞTİRAK YOKTUR.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ, PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI, TOPLU SÖZLEŞME


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
10
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
toplantıdan 2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ana_sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirket dışında görev almalarına sınırlandıran uygulama yoktur. Grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/281847 / http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) YOKTUR BEKİR TURAN İNESİ-MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) YOKTUR MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ-BEKİR TURAN İNESİ-AYŞE BİNAT(YÖNT.KURULU ÜYE DEĞİL) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) YOKTUR BEKİR TURAN İNESİ-ERKAN ÇERÇİOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117816


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.403 Değişim: 2,34% Hacim : 74.032 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2952 Değişim: -0,04%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0165 Değişim: 0,24%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.396,16 Değişim: -0,79%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.