KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2022 - 20:34
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.02.2022
Genel Kurul Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesindeki değişiklikle Şirketimiz unvanının "İz Yatırım Holding A.Ş." olması ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, buna uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şirketimizin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmaktadır. Bu hususta bilgi verilmesi (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur).
4 - Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'inci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi, ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuzun onayına sunulması (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur),
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 11'inci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
9 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
11 - Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "İz Agriculture A.Ş." Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur),
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.03.2022 tarihinde saat 10:00'da Dolapdere Caddesi No:161 Pangaltı -Şişli İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2022 tarih ve E.90726394-431.03-00072506190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/02/2022 tarih ve 10513 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.com adresindeki internet sitesinde, 04/02/2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 129.910,00 TL nominal değerindeki 129.910 adet payın asaleten 7.322.000,00 TL değerindeki 7.322.000 adet temsilen olmak üzere toplam 7.451.910,00 TL değerindeki 7.451.910 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına DAVİD JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
3- Şirketin faaliyet alanları ve iştigal konuları açısından değişen şartlar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu amaçla Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkânlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme ve koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla Şirketin ana faaliyetini "yatırım holding" statüsüne dönüşerek sürdürmesinin öngörüldüğü,
Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesindeki değişiklikle Şirket unvanının "İz Yatırım Holding A.Ş." olması ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, buna uygun hale getirilmesinin düşünüldüğü,
Şirketin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem sayıldığı, Bu bakımdan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında
(a) SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereği önemli nitelikteki bu işlemlerin Genel Kurulumuzun onayına sunulması gerektiği,
(b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri dahilinde, önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirkete satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,
(c) SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri dahilinde ve SPK'nın 29.11.2021 tarihli görüşüne binaen, Şirketin 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 20,63 Türk Lirası olarak belirlendiği,
(d) SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin ilgili hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin de, ayrılma hakkı kullanımının başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerinin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
(e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketçe yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
(f) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerinin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
(g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
(h) Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi,
4- Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
5- Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
6- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7- Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8- Şirket Esas Sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 11'inci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10- Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11- TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak Şirketimiz bünyesindeki hayvancılık işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif,
pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "İz Agriculture A.Ş." Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifi görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12- Dilek ve temenniler kısmında Talat Başak, Hamza İnan, Murat Güler, Atilla Kılınç, Yüksel Kurun ve Selahattin Saygı söz alarak Şirket'in ilerleyen dönemde satın almayı planladığı şirketler ve yer almak istediği sektörler hakkında soru sordular. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler söz alarak jeotermal enerji sektörüne girmeyi planladıklarını, bu sektörde yer alan şirketle ilgilendiklerini anlattı. Ayrıca Umut Emirler bölünme işlemi neticesinde kurulacak İz Agriculture A.Ş.'nin mevcut hayvancılık faaliyetini yürüteceğinden söz etti. Başkaca söz alan olmadığından toplantı 11:25'de kapatıldı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04032022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Birleşik.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: 0,00% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 30.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2867 Değişim: 0,22%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3204
Açılış: 32,2169
34,9292 Değişim: 0,26%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.418,08 Değişim: -0,14%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.428,35
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.