KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.09.2021 - 18:07
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.08.2021
Genel Kurul Tarihi 03.09.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - 2021 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetimleri A.Ş.'nin onaya sunulmasına,
5 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
7 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KAR PAYI YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/09/2021 tarihinde saat 10:30 'da Dolapdere Caddesi No:161 Pangaltı -Şişli İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza Istanbul Harbiye Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/09/2021 tarih ve 66855404 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/08/2021 tarih 10387 sayı ve 682 Sayfalı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.comadresindeki internet sitesinde, 10/08/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 10.000,00 TL nominal değerindeki 10.000 adet payın asaleten 7.322.00000 TL değerindeki 7.322.000 adet temsilen olmak üzere toplam 7.332.000,00 TL değerindeki 7.332.000 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Emirler,toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına ALPER GÜN oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına DAVİD JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına DENİZ ÇETİNKAYA görevlendirildi.
2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2020 yılına ait bilanço,kar zarar hesapları,yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- 2020yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı DAVİD JAMES PRICEbilgileri verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500,00 tl ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
7- Bağışlarla ilgili gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu BaşkanıALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price ,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2020 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2020 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına David James Price üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
11- Dilek, temenniler kısmında Atilla KILINÇ tarafından son iki yılda şirketin zarar ettiği yönündeki açıklamalar konusunda yönetim konusundan bilgi istedi. Yönetim kurulu başkanı David James Price tarafından detaylı açıklama yapıldı. Başka söz alan olmadığından toplantı 11:00 da kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 İZTAŞ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu 10.08.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına uygun olarak bugün itibarıyla yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961785


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0754 Değişim: 0,28%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6678 Değişim: 0,09%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7267
Açılış: 33,6386
2.025,00 Değişim: 0,40%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.025,66
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.